Røde Kors roser regjeringens strategi for barn og ungdom i lavinntekt

– Et viktig steg for å hjelpe de fattigste familiene i Norge, sier programleder for barn og unge i Røde Kors, Camilla Ringdal Dukefos.

– Alle barn skal ha like muligheter. Derfor er vi glad for at regjeringen nå løfter arbeidet for å hjelpe flere familier ut av fattigdom, sier Dukefos videre.  

I dag la regjeringen frem ny strategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Strategien gjelder fra 2020-2023 og legger opp til en helhetlig tilnærming for at færre skal vokse opp i fattigdom i Norge. 

Frykter økte sosiale forskjeller etter covid-19

Allerede før korona-pandemien vokste 111.000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt, ifølge Bufdir. Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. De siste 20 årene har andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, økt kraftig. Røde Kors er bekymret for at de sosiale forskjellene skal øke på grunn av høy arbeidsledighet i koronatiden. Særlig er organisasjonen bekymret for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. 

– Vi er glade for at regjeringen vil legge bedre til rette for en god oppvekst for alle, og at frivilligheten anerkjennes i strategien. Samtidig gjenstår det å se om festtalene blir fulgt opp med handling. Norge må ta bedre tak i årsakene til fattigdommen, sier Dukefos. 

Vil øke barnetrygden 

Røde Kors er glad for at regjeringen øker barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn fra 0-6 år. Det er også positivt at regjeringen legger opp til at økningen også skal komme sosialhjelpsmottakere til gode. Samtidig skulle Røde Kors ønske at økningen i barnetrygd kom alle barn til gode, også de eldste. 

 – Vi ber derfor Stortinget arbeide for å øke barnetrygden for alle barn, også de eldste, sier Dukefos. 

Røde Kors jobber aktivt for å bedre situasjonen til barn og unge som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Røde Kors’ ferietilbud, Ferie for alle, tilbyr hvert år tusenvis av barn og deres familier et avbrekk fra hverdagen og spennende ferieaktiviteter – opplevelser de ellers ikke ville hatt råd til. Også i hverdagen tilbyr frivillige fra Røde Kors lavterskel, gratis fritidsaktiviteter for barn og unge, blant annet gjennom tilbudene Barnas Røde Kors (BARK), og Fellesverkene (Ungdomshus).  

– Gratis møteplasser for barn og unge er viktig. Røde Kors savner øremerking av midler og langsiktig støtte til ungdomsklubber og en lovfesting av rett til gratis møteplasser, avslutter Dukefos. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99