Sviktende kontroll av norsk våpeneksport

Riksrevisjonens rapport om kontroll av våpeneksport viser at Norge trenger et tydeligere regelverk. Norge kan ikke risikere å bidra til brudd på krigens folkerett gjennom våpensalg.

– Sviktende norsk eksportkontroll av forsvarsmateriell er ikke Norges ambisjoner om å beskytte sivile verdig. Vi trenger et mer robust, åpent og etterprøvbart regelverk for våpeneksport. Det er avgjørende at Norge ikke bidrar til brudd på krigens folkerett, sier Ivar Stokkereit, som er leder for enhet for folkerett i Røde Kors.

Røde Kors mener at Stortinget må på banen og sette tydeligere grenser for norsk eksportkontroll, som sikrer åpenhet, forutsigbarhet, og at Norge etterlever våre folkerettslige forpliktelser. 

–  Røde Kors har i flere år påpekt at sentrale internasjonale forpliktelser som omhandler våpeneksport ikke er tilstrekkelig formalisert i det norske lovverket. I dag foretar Utenriksdepartementet skjønnsmessige vurderinger av hvilken eksport som skal tillates eller avslås etter egne retningslinjer. Røde Kors mener at dette har bidratt til et for lite åpent, etterprøvbart og forutsigbart system, sier Stokkereit. 

Riksrevisjonen avdekker at Utenriksdepartementet i mange tilfeller har åpnet for salg av forsvarsmateriell på et for dårlig grunnlag. Blant annet mangler omtale av respekt for menneskerettigheter og brudd på humanitærretten i flere av landvurderingene.

– Det er alvorlig for Norge, som en klar forkjemper for respekt og etterlevelse av humanitærretten. Her må Norge feie for egen dør, sier Stokkereit.

Sentrale bestemmelser i den internasjonale våpenhandelsavtalen er i dag ikke en del av det norske lovverket, men er kun referert til i utenriksdepartementets retningslinjer. For Røde Kors er det viktig at bestemmelsene i våpenhandelsavtalen blir en del av det norske lovverket, slik at eksporten kan underlegges bedre kontroll. Slikvil vi bedre kunne ivareta eksisterende internasjonale forpliktelser, og dermed bidra til å sikre respekten for internasjonal humanitærrett.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99