Økonomien i Røde Kors

Røde Kors' økonomi styres av et overordnet mål om å sikre organisasjonens evne til å møte humanitære behov i dag og i fremtiden.

Røde Kors' mandat er å avdekke, hindre og lindre nød og lidelse.

Beskytte liv og helse i Norge så vel som i resten av verden. Det må vi være i stand til å gjøre, uavhengig av politiske prioriteringer og andre eksterne føringer. Å ha egne midler er avgjørende for å kunne utføre en sentral del av vårt arbeid; å respondere raskt på katastrofer.

Røde Kors sine aktiviteter finansieres via ulike inntektskilder

Graf diagram som viser prosent av inntekter og tilskudd
*Norsk Tipping, Pantelotteriet, finans, arv, næringsliv, medlemmer

En viktig inntektskilde for Røde Kors er offentlige tilskudd som er øremerket til bestemte formål. Dette er midler som Røde Kors søker. Røde Kors søker kun midler som kan benyttes innenfor Røde Kors sitt mandat, prinsipper og vedtatte prioriteringer.

Videre er Røde Kors helt avhengig av gaver fra private givere og næringslivet enten de kommer i form av faste givere, innsamlingsaksjoner til bestemte formål, og samarbeidsavtaler med bedrifter.

Innsamlede midler går alltid til det formålet de er innsamlet til. Alle innsamlede midler øremerkes i regnskapet og bruken av dem følges nøye. En av grunnene til at vi kan det, er fordi vi blant annet allerede får frie midler fra Norsk Tipping, Pantelotteriet og har finansinntekter. De frie midlene finansierer de andre funksjonene vi trenger for å få utført det humanitære arbeidet.

Støttespillere gjør Røde Kors sitt arbeid mulig

Vi er stolte og evig takknemlige for alle våre støttespillere. Dere gjør det mulig for Røde Kors å legge til rette for frivillig aktivitet og det internasjonale Røde Kors sitt arbeid for mennesker berørt av krig og konflikt. Takk for at dere er med på å gjøre en forskjell i menneskers liv.

Røde Kors må være forberedt på kriser. Derfor har vi oppsparte midler investert i fond med etiske kriterier. Dette er reserver som tilsvarer omtrent 1,5 års drift, og som kan brukes fritt til alle typer formål. Faddere, faste givere og medlemmer gjør at Røde Kors kan gi nødhjelp og drive aktiviteter nasjonalt og internasjonalt løpende og etter behov. Faste givere, faddere og medlemmer som betaler årlig betyr også en stabil inntekt som gjør at de som trenger hjelp kan være sikre på at Røde Kors er der også neste år, eller når det skjer en katastrofe et sted.

Å ha egne midler er også helt avgjørende for å kunne utføre en sentral del av vårt arbeid; å respondere raskt på katastrofer. Når jordskjelv eller tsunamier inntreffer, kriger som i Ukraina, Syria og Yemen raser, sulten på Afrikas Horn tar liv og Covid-19 rammer hele verden, kan vi ikke vente på at søknader skal ferdigstilles og behandles. Det viktigste da er å være raskest mulig ute med hjelp, for å redde liv.

Mer enn 90 prosent går direkte til formålet

Diagram som viser at 90 prosent av inntektene går til formålet

Av inntektene fra faddere, givere, medlemmer, næringslivspartnere og offentlig støtte går over 90 prosent direkte til de som trenger det mest. De siste årene har 93 % gått til formålet, 5 % til å skaffe nye midler og 2 % til administrasjon.

Årlig har Røde Kors et humanitært budsjett på omlag 2 milliarder kroner, som går til aktiviteter i inn- og utland.

Av samlede inntekter fordeles omtrent 35 % til humanitære aktiviteter og tilrettelegging nasjonalt og omtrent 65 % til humanitære aktiviteter og tilrettelegging internasjonalt. Omtrent 70 % av inntektene er målrettet mot spesifikk humanitær aktivitet av donor/giver (bundne midler), mens andelen inntekter som er frie som Røde Kors selv kan bestemme bruken av, tilsvarer omtrent 30 %.

De frivillige gir av sin fritid for å hjelpe andre og deres innsats er avgjørende og imponerende, men det er ikke gratis å legge til rette for god, forsvarlig og trygg frivillig aktivitet.

For å kunne være i stand til å bidra trenger Røde Kors beredskapsutstyr som for eksempel båter, biler, møtelokaler, sambandsutstyr og snøscootere. Alle frivillige må gjennom kurs, som driftes av både frivillige og ansatte, som trenger kursmateriale, lokaler og støtte til organisering. Omsorgsaktiviteter som Ferie for alle trenger midler for å invitere sårbare familier med på ferie. Internasjonalt støtter Røde Kors i Norge nasjonalforeninger som har behov for blant annet helsehjelp, rent vann, forebygging av katastrofer, mat, støtte til opplæring av frivillige, og ikke minst det internasjonale Røde Kors sitt arbeid i krig og konflikt.

Mer informasjon om våre aktiviteter og økonomi kan du lese i våre årsrapporter.

Hvem bestemmer hva pengene går til?

Landsmøtet hvert tredje år vedtar rammene for hvor mye og hvordan man skal bruke pengene. Årlig vedtar landsstyret budsjett- og handlingsplan. Generalsekretæren er ansvarlig for å gjennomføre det landsstyret bestemmer.

Myndighetene setter sin lit til Røde Kors

Røde Kors har en særstilling som humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid. Det betyr at staten har pekt på Røde Kors og sagt at vi kan løse utfordringer myndighetene ikke klarer alene. Det er et ansvar vi er bevisst. Som støtteaktør bistår Røde Kors i fredstid den offentlige redningstjeneste og den offentlige helse- og omsorgstjeneste med personell og materiell.  Som støtteaktør i krigstid stiller Røde Kors seg til rådighet som humanitær støtteaktør for totalforsvaret av landet etter bestemmelser som gis av Kongen eller den han bemyndiger.

Røde Kors har en landsdekkende beredskap med 372 lokalforeninger, ca 42 000 frivillige og ca 160 000 medlemmer.

Vi må være sikre på at vi, også i fremtiden, vil ha mulighet til å tilrettelegge for de frivillige og opprettholde våre aktiviteter. Vi har tett dialog med myndighetene om hvordan vi best kan møte dagens humanitære utfordringer i det norske samfunnet.

Våre omsorgsaktiviteter utfyller det offentlige tjenestetilbudet, spesielt innen sosial inkludering – både for barn, unge og gamle. Innenfor beredskapen i Norge har Røde Kors en definert rolle. Som en sentral del av den frivillige redningstjenesten i den norske beredskapen er politi og helsemyndigheter avhengig av at vi opprettholder beredskapen lokalt rundt om i Norge.

Ansvarlige investeringer

Røde Kors har oppsparte midler som er investert i ulike fond. Dette er Røde Kors sine reserver som sikrer frie, uavhengige inntekter i fremtiden og dersom katastrofene inntreffer.