Røde Kors Ungdom logo på orans bakgrunn

Digitale møteplasser

Det er viktigere enn noen gang å holde det sosiale i gang når hverdagen stopper opp. Røde Kors Ungdom har digitale møteplasser over hele landet

Røde Kors har omstilt seg kjapt for å dekke de humanitære behovene i befolkningen som følge av situasjonen vi nå er i. Besøksvenner har blitt telefon- og brevvenner, Kors på Halsen har utvidet åpningstidene for å svare på det økende antallet henvendelser fra barn og unge, og Røde Kors Ungdom har digitale sosiale møteplasser over hele landet.

Digitale aktiviteter for ungdom

Koronaviruset og karantenebestemmelsene fører til nye og forsterkede humanitære behov blant ungdommer. På kort tid rigget vi organisasjonen for å svare på disse humanitære behovene på digitale flater. Vi har jobbet for at våre frivillige skal kunne drifte aktivitetene i denne krevende perioden. Lokalt har unge frivillige kommet med kreative og inspirerende løsninger for å sikre humanitær aktivitet for vår målgruppe. Lokallag gjennomfører daglig rebus i sosiale medier og har etablert gaming-servere for spill og chat for sine deltakere i aktivitet. Andre har satt opp Minecraft-servere, holder live dansekurs, konkurranser på Tiktok og mange andre digitale tiltak. Aktiviteter som dette har skapt stort engasjement i flere lokalsamfunn.

Bekymret for unges mentale helse

Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske helseplager har økt gradvis de siste årene. I 2019 besvarte Røde Kors sin hjelpetelefon for barn og unge, Kors på halsen totalt 15 857 henvendelser på chat, telefon og mail. Det er stor bredde i tematikken, men særlig konflikt mellom barn og foreldre, kropp og helse og vonde selvtanker tas ofte opp. Psykisk helse sto for om lag 20 % av henvendelsene i 2019. Det er et komplekst felt, og handler for mange barn og unge om ensomhet, depresjon, følelser, vold, selvskading og selvmord. I påsken besvarte Kors på halsen 650 samtaler fra barn og unge, dette er en økning fra påsken 2019. Av disse samtalene handlet 25 av henvendelsen direkte om Koronasituasjonen, de resterende samtalene dreide seg om tematikker som tas opp i en normalsituasjon. Dette kan tyde på at de vanlige utfordringene unge møter i hverdagen forsterkes i denne perioden.

Røde Kors Ungdom er bekymret for unges mentale helse og oppfatter at behovet for gode psykisk helsetilbud gjør seg særlig gjeldende nå i denne utfordrende perioden. Det er stor sannsynlighet for at behovet for psykiske helsetilbud vil forsterkes i tiden som kommer og i en lengre periode etter at koronautbruddet har stabilisert seg.

Vi opplever at flere ungdommer har et forsterket behov for å snakke med noen. Frivillige i Røde Kors Ungdom er trygge samtalepartnere, men vi ser det helt nødvendig at samtaletilbudene som Kors på Halsen og Mental Helse Ungdoms tilbud En som lytter - råd og veiledning har utvidet åpningstid og styrket kapasitet.

Trenger du noen å snakke med?
Røde Kors sitt samtaletilbud Kors på Halsen for barn opp til 18 år.

Mental Helse Ungdom tilbyr råd og veiledning for ungdom fra 18 til 31 år.

Link til  Kors på Halsen  og Mental Helse Ungdom.