Røde Kors Ungdom mot 2020

Hensikten med prosjektet er å definere hva som er hovedmålet til Røde Kors Ungdom, og definere hvordan organisasjonen bør jobbe for å møte målene som settes.

Bakgrunn for prosjektet

Røde Kors Ungdom er Røde Kors' ungdomsorganisasjon, med frivillige mellom 13 og 30 år. Røde Kors Ungdom arbeider med humanitære behov på ungdoms egne premisser. Formålet med ungdomsorganisasjonen har de senere årene blitt utydelig, og Røde Kors Ungdom har over en lengre periode slitt med å finne en hensiktsmessig organisering som bidrar til utvikling og vekst for ungdomsbevegelsen i Røde Kors i Norge. Røde Kors Ungdom har selv nedsatt flere organisasjonsutvalg som viser til ulike utfordringer organisasjonsleddet står ovenfor. Senest i rapporten "Tid For Røde Kors Ungdom" fra 2017 vises det blant annet til at Røde Kors Ungdom bruker mye av sin kapasitet på å legitimere seg selv og sitt arbeid innad i Røde Kors. Hensikten med prosjektet er å definere hva som er hovedmålet til Røde Kors Ungdom, og definere hvordan organisasjonen bør jobbe for å møte målene som settes. I forlengelsen av dette skal prosjektet foreslå hensiktsmessig og konkret organisering/driftsform.

Hva skjer nå?

  • Utarbeide tre mulige veivalg for fremtidig organisering av Røde Kors Ungdom.
  • Hente inn innspill på modellene via en høringsrunde i organisasjonen.
  • Konsekvensutrede 1-2 ulike forslag, og lage en anbefaling til fremtidig organisering av ungdomsbevegelsen i Røde Kors i Norge.

Hvordan kan jeg bidra?

I løpet av våren 2019 blir det gjennomført en bred høringsrunde. Her vil det bli mulig for frivillige og tillitsvalgte som ønsker det å komme med innspill. Det vil informeres nærmere om hvordan dette skal gjøres.

Prosessen videre

Landsstyret skal behandle og vedta endelig organisasjonsmodell i november 2019. Før det har forslag til organisasjonsmodell vært lagt frem for Landsstyret i september, og vært behandlet i SUK i oktober 2019.

Kontaktinformasjon

Martin Fossmo martin.fossmo@redcross.no
Prosjektleder Røde Kors Ungdom mot 2020

Ida Madslien ida.madslien@redcross.no
Prosjektmedarbeider Røde Kors Ungdom mot 2020