Samlede ikoner fra FN's bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål og Røde Kors

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Røde Kors støtter FNs bærekraftsmål.

Røde Kors er en humanitær organisasjon som skal hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, lokalt og globalt.  Det er alltid humanitære behov som ligger til grunn for vår innsats. FNs bærekraftsmål styrer derfor ikke arbeidet vårt direkte, men å bidra til at de oppfylles sammenfaller med målene for vårt humanitære arbeid. Røde Kors bidrar til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål gjennom våre tre samfunnsmål, og direkte gjennom vårt humanitære programarbeid både i Norge og internasjonalt.

Våre tre samfunnsmål

  • Redde liv: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser
  • Trygg oppvekst: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende fellesskap
  • Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling

Røde Kors bidrar spesielt til seks bærekraftmål gjennom våre samfunnsmål og aktiviteter

Ikon skrift på grønn bakgrunn 3 god helse og livskvalitet

3) God helse:

Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Internasjonalt jobber Røde Kors blant annet for å sikre helsetjenester for de mest sårbare, hindre spredning av epidemier og sykdommer og redusere barne- og mødredødelighet. I Norge jobber Røde Kors for å sikre god mental helse for mennesker i alle aldre, blant annet ved å tilby samtalestøtte og sosiale aktiviteter, som Besøkstjenesten, Kors på halsen og Nettverk etter soning.

Ikon 6 rent vann svg

 6) Rent vann og gode sanitærforhold:

Rent vann er en forutsetning for god helse, likevel mangler 1 av 3 tilgang på trygge drikkevannskilder. Mangel på gode sanitærforhold er ikke bare nedverdigende, men er også en risikofaktor for å spre farlige sykdommer. Røde Kors handler aktivt for å forbedre tilgang på rent vann og sanitær i langvarige kriser og katastrofer globalt. For å handle preventivt arbeider Røde Kors med gjenoppbygging, rehabilitering og bedring av holdbarheten til vannpumpestasjoner og vanninfrastruktur globalt.

Ikon med grafiske trekantede former

10) Mindre ulikhet:

Røde Kors jobber for å redusere ulikhet ved å tilby aktiviteter som inkluderer alle, som reduserer utenforskap og fremmer et inkluderende samfunn. Våre aktiviteter bidrar til å dempe konsekvensene av fattigdom.

Ikon med grafisk bygg og hus

11) Bærekraftige byer og samfunn:

Røde Kors arbeider for å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten og bidrar til å styrke beredskapsevnen i møte med katastrofer.

Ikon med øye og iris som klode

13) Stoppe klimaendringene:

Røde Kors arbeider med å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk. I lokalsamfunn bidrar vi til å styrke håndteringen av klimarelaterte hendelser, som skjer i økende omfang.

Ikon med hvit due og dommer klubbe

16) Fred og rettferdighet:

Røde Kors er upartisk og nøytral, og gir humanitær hjelp til dem som trenger det. I Norge jobber Røde Kors for å redusere og forebygge vold blant unge ved å fremme ikke-voldelige løsninger i konfliktarbeid lokalt. I krig og konflikt mister mange mennesker tilgang til offentlige tjenester, og det er vanskelig å sikre rettsikkerhet. Røde Kors gir informasjon om rettigheter og grunnleggende friheter og fremmer internasjonal humanitær rett.

Ikon hjul delt opp i farger
Bærekraftshjulet
Logo til FN sambandet i blått

Her kan lese mer om FN Sambandet i Norge