Bakgrunnsnotat om barn og foreldre med tilknytning til IS

Røde Kors ønsker å bidra med klargjørende informasjon om forholdene for norske borgere i leire i Syria, samt hvilket ansvar Røde Kors mener norske myndigheter bør ta.

Vi svarer gjerne på eventuelle spørsmål. Ta kontakt med Røde Kors pressevakt på telefon: +47 948 72 999 (ikke SMS)

Hvordan er forholdene i leirene?

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er til stede sammen med Syrisk Røde Halvmåne i leire i Syria. Norges Røde Kors har også hatt en delegasjon i leiren al Hol, hvor det nå er mer enn 74.000 mennesker. 

Representanter fra Røde Kors som har vært i al Hol i april 2014 har rapportert om at det er flere tusen mennesker med akutte helsebehov i leiren, mange med krigsskader. Mange har åpne sår eller kuler som fortsatt sitter i kroppen. Slik det er nå dekker ikke de helsetjenestene som finnes der behovene. I tillegg er det mange mennesker der som ikke vet hvor deres kjære er, ektemenn eller barn. Og mange er bekymret for hva som vil skje. 

På grunn av de enorme og akutte helsebehovene blant de som nå har flyktet til denne leiren, har Røde Kors i Norge søkt om og fått bevilget 35 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å kunne øke vår helserespons ytterligere.

Hvilke rettslige forpliktelser har norske myndigheter for de norske borgerne?

Norske myndigheters ansvar for borgere som befinner seg i utlandet er begrenset. Gjennom nasjonal lovgivning er imidlertid utenrikstjenesten pålagt oppgaven om å yte bistand til nordmenn i utlandet. Det følger av utenrikstjenesteloven at det er utenrikstjenestens oppgave å gi bistand til norske borgere i utlandet, inkludert i forbindelse med strafforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall. Det ble gjennom Stortingsmelding 12 (2010-2011) presisert at det skal gis prioritet til saker hvor det er fare for liv, brudd på menneskerettigheter og der mindreårige er involvert. Meldingen ble vedlagt protokollen av Stortinget. Vi mener derfor at alle norske barn i leirene i Syria og Irak burde være høyt prioritert av norske utenrikstjeneste. 

Selv om norske myndigheter ikke formelt sett har et ansvar, er det ikke noe i veien for å ta ansvar. 

Hva mener Røde Kors norske myndigheter må gjøre?

Dersom norske borgere i de aktuelle landene ønsker bistand fra norske myndigheter, mener Røde Kors at norske myndigheter må gjøre det de kan for sine statsborgere. 

På grunn av de uakseptable forholdene i leirene i Syria og Irak, haster det å finne en løsning for de som oppholder seg der. Røde Kors mener at det særlig haster å hjelpe barna på grunn av deres sårbarhet. 

Norge har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene i barnekonvensjonen innen egen jurisdiksjon. Ratifiseringen av barnekonvensjonen innebærer også at Norge har tatt et tydelig standspunkt til hvilke rettigheter som skal ivaretas for den sårbare gruppen barn er. Barna som oppholder seg i leirene i Syria og Irak har store og åpenbare humanitære behov som ikke er dekket.

Det at barn er i en leir med interneringslignende forhold er i seg selv et alvorlig brudd på deres rettigheter. Når man i tillegg mangler tilgang til nødvendig helsehjelp, beskyttelse og mulighet for utvikling så er det åpenbart for ossat det foreligger alvorlige menneskerettslige utfordringer for barna. Norske myndigheter må ta ansvar for at disse barna blir hjulpet ut og får nødvendig oppfølging i Norge. 

Dersom norske myndigheter bistår barna med å reise ut av leirene, mener Røde Kors at de ikke konsekvent kan skille barna fra sine foreldre. Det betyr at forelderen/foreldrene som er sammen med barna også må bringes tilbake til Norge ved en eventuell tilrettelagt retur. Det følger av barnekonvensjonen at det skal tas hensyn til barnets beste i alle avgjørelser som gjelder barn. Videre har alle barn rett til å bo med sine foreldre med mindre det ikke er bra for dem.

Når norske myndigheter nå ønsker å gi bistand til de norske barna, må de samtidig sørge for at deres rettigheter etter barnekonvensjonen blir ivaretatt, herunder retten til å bo med sine foreldre

Hva kan Røde Kors bistå med? 

Røde Kors er til stede i flere av leirene i Syria og Irak, også i leirene hvor det nå gjennom media er kjent at det oppholder seg nordmenn. Røde Kors gir humanitær bistand til tusenvis av mennesker i leirene per nå.

Røde Kors kan bistå personer som oppholder seg i leirene og myndigheter innenfor rammen av vårt mandat og den tilgangen vi har i de aktuelle leirene. Røde Kors har blant annet en egen oppsporingstjeneste som kan bistå med å sette personer som har kommet fra hverandre på grunn av krig og konflikt i kontakt med hverandre igjen.

Vi kan motta oppsporingsforespørsler fra familier i Norge og så spore opp familiemedlemmer i de leirene hvor vi er til stede i Syria og Irak (oppsporingsmelding), og vi kan være et mellomledd for beskjeder mellom familiemedlemmer som ikke har andre måter å kommunisere på, på grunn av krig eller konflikt (Røde Kors-meldinger). Vi kan også videreformidle beskjeder fra personer i leirene til norske myndigheter.

Hva gjør Røde Kors og Røde Halvmåne i leiren?

Både den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) jobber i leiren med å dekke grunnleggende humanitære behov. Behovene i leiren er store og overgår kapasiteten til å hjelpe.

Syrisk Røde Halvmåne har flere mobile helseklinikker i leiren. På et stort felleskjøkken lager Syrisk Røde Halvmåne daglig 6.500 varme måltider. I tillegg jobbes det med å forbedre de sanitære forholdene og tilgangen på rent vann. Røde Kors har også delt ut vinterklær i den kalde perioden som har vært de siste månedene.

ICRC jobber med å etablere kontakt mellom folk i leiren som ønsker kontakt med sine familier i andre land, eller i andre deler av Syria. Også kontakt med myndigheter i de tilfeller de ønsker det.

Forholdene i leiren er spesielt vanskelig når det er kaldt eller det regner. Flere ti-talls barn har dødd som følge av kulden de siste ukene. Mange mangler telt.

Røde Kors mener at forholdene i leirene er uakseptable og at det haster å finne en løsning for de som oppholder seg der. Det er statsborgere fra mange ulike land i leirene, og Røde Kors mener at myndighetene i disse statene må gjøre det de kan for sine statsborgere, og særlig for barna på grunn av deres sårbarhet.

For mer informasjon, ring Røde Kors pressevakt på tlf 948 72 999