Røde Kors mener: Bruken av sivile leverandører i Forsvaret må begrenses

I langtidsplanen for Forsvaret har Regjerningen vedtatt at Forsvaret i langt større grad skal benytte seg av sivile leverandører til forsyning og vedlikehold.

En rekke sivile selskaper har fått beredskapskontrakter innen logistikkfeltet, og Røde Kors er bekymret for at det økte omfanget av slike kontrakter kan sette sivile i fare i en konfliktsituasjon.

– Den ansatte sivile kan bli skadet eller drept som følge av angrep på de militære avdelingene den sivile understøtter. Røde Kors er også bekymret for at økt bruk av sivile leverandører visker ut det grunnleggende skillet i internasjonal humanitær rett mellom sivile som skal beskyttes, og de militære som er lovlig mål, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Staten har i væpnet konflikt plikt til å beskytte sivilbefolkningen og sivile enkeltpersoner mot farene ved militære operasjoner.

Sivile som deltar direkte i fiendtligheter mister sin beskyttelse mot angrep.

Risikerer at sivile blir angrepet

Forsvaret har internt regelverk som skal sikre at sivile ikke deltar direkte i fiendtligheter.

Dette alene hindrer ikke at sivile rammes av angrep på de militære avdelingene den sivile understøtter. Dette sikrer heller ikke at partene gis incitament til å følge reglene om beskyttelse av sivile.

– Man risikerer at sivile, som ikke er lovlige mål, blir angrepet av motparten på grunn av Forsvarets bruk av sivile til understøttelse av militære operasjoner. I ytterste konsekvens kan det gå utover sivilbefolkningens beskyttelse generelt, sier Mood.

Det er viktig at skillelinjene mellom det sivile og det militære er og forblir tydelige.

Røde Kors mener derfor at omfanget av slike kontrakter må begrenses, ikke økes. 

Må gis opplæring

Det må også gis opplæring i internasjonal humanitær rett, sånn at de ansatte vet hvilke regler som får anvendelse, og hvilke rettigheter og plikter de har når selskapet understøtter Forsvarets operasjoner i væpnet konflikt.

– Det er viktig at politikere som har vært med å vedta at Forsvaret i langt større grad skal basere forsyning og vedlikehold på leveranser fra det sivile markedet er klar over hvilke konsekvenser dette kan ha for den enkelte, og for den generelle beskyttelsen av sivilbefolkningen ved en eventuell væpnet konflikt. De potensielle konsekvensene for sivile har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet i forbindelse med disse beslutningene, mener Mood.