– Kommunene kutter støtte til barna som har minst

Røde Kors ber lokalpolitikerne skjerpe kampen mot barnefattigdom i Norge.

Last ned Notat 2019 -Et humanitært blikk på barnefattigdom og barnetrygd

85 prosent av landets kommuner avkorter sosialstønaden til barnefamiliene. Det viser en ny undersøkelse Røde Kors har gjort ved å samle inn tall fra Statistisk sentralbyrå i forkant av lokalvalget. Fordi de fleste kommunene tar barnetrygden med i inntektsgrunnlaget når barnefamilienes sosialstønad skal beregnes, rammes de som trenger den aller mest: Fattige småbarnsfamilier.

- Når barnetrtygden brukes til å avkorte sosialstønaden, gjør det kampen mot barnefattigdom vanskeligere.

Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors.

Lik praksis

Røde Kors mener barnetrygden må komme også de som mottar andre velferdsytelser til gode, og at det må være lik praksis i alle kommuner. I 2018 er var det bare 76 kommuner som ikke tok med barnetrygden i beregningsgrunnlaget.

Røde Kors er bekymret over at barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet barn som vokser opp i lav inntekt fra 84.000 til 106.000 i 2017, ifølge Bufdir.
 
- Vi kan ikke la lokalpolitikere og kommuner spare penger ved å ta fra barn som vokser opp i fattigdom. Alle barn og unge har rett på like muligheter, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier Apeland. 
 
Ved å ta fra en allerede svært sårbar gruppe, tar man også fra dem mulighetene for deltakelse som andre barn har.
 
- Fattigdom fører til utenforskap. Ved å gi barn like muligheter helt fra de er små, gir vi dem bedre forutsetninger til å utvikle sine evner og ferdigheter, til å mestre skolen og til å håndtere overgangen til voksenliv og arbeidsliv på en god måte, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt + 47 94 87 29 99