Tegning av en eldre kvinne som ser alvorlig ut og to hender som holder en kaffekopp Vis bildetekst
Illustrasjon: Kathrine Kristiansen

Røde Kors-frivillige slår alarm: Eldre glemmes i egne hjem

Besøksvenner fra Røde Kors varsler om alvorlig mangel på hjelp fra det offentlige til de eldste av den eldre befolkningen.

I en fersk undersøkelse fra Røde Kors slår frivillige alarm om tilbudet til landets hjemmeboende eldre:

 • De frivillige forteller om eldre som har behov for hjelpemidler for å komme seg ut av hjemmet, men som ikke får det og dermed blir sittende inne alene.
 • De forteller også om en betydelig andel ensomme eldre, og om eldre som blir sittende i hjem uten å ha noen å snakke med.
 • Noen får heller ikke smertelindring tilpasset sine behov.

– Eldre må bli sett og tatt bedre vare på enn det dagens eldreomsorg klarer. Vi er bekymret over hva våre frivillige forteller oss om mangelen på hjelp. Når 113.000 eldre bor alene og vi vet at dette tallet vil doble seg innen 2040, er dette en utfordring om bare vil vokse i årene som kommer.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Røde Kors legger frem rapporten “Glemt i eget hjem” i forbindelse med den internasjonale eldredagen 1. oktober. I rapporten samles frivilliges erfaringer fra Røde Kors-aktivitet og befolkningens erfaringer.  

– Samlet gir dette et bilde av at eldreomsorgen ikke bidrar til tilstrekkelig nok livskvalitet og ikke gir den hjelpen som eldre hjemmeboende har behov for. I dag mangler det en helhet i tjenestene som skal sørge for at eldre kan leve sine liv hjemme på en god og aktiv måte, sier Apeland.

En eldre mann sitter i en sofa og snakker med kanelbolle og kaffe på bordet
– Du er ganske alene her, sa hjemmehjelpen til Knut (79) for noen år siden. Selv om Knut følte han hadde nok å fylle dagene med, så synes han en besøksvenn kunne være noe. Det var starten på vennskapet med Thor (75) som er besøkvenn i Røde Kors. I dag går Oslogutta ofte på kafé og snakker om lokalhistorie. (Foto: Sol Sigurjonsdottir / Røde Kors)

Lite aktivitet og mye ensomhet 

9 av 10 frivillige besøksvenner sier de tror personen de besøker kjenner seg ensom. I den landsomfattende spørreundersøkelsen Opinion har utført på vegne av Røde Kors, sier 40 prosent av de eldre selv at de ofte eller av og til kjenner seg ensomme. Blant de eldste eldre over 90 år sier annenhver person at de føler seg ensom for tiden. 

– Ensomhet er et alvorlig problem som rammer eldre hardt, og særlig de som bor hjemme. Besøksvennen er eneste sosiale kontakt mange har i løpet av uka.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors
En eldre kvinne sitter på en stol og snakker med en kvinne fra Røde Kors - de holder hverandre i hånden
Røde Kors sine besøksvenner gjør en viktig innsats for de eldste blant oss. I Tromsø arrangeres det tirsdagstreff hver eneste uke! (Foto: Sol Sigurjonsdottir / Røde Kors)

Nesten tre av ti eldre er mindre aktive enn de ønsker å være selv, kommer det frem i den ferske rapporten. Barrierene er blant annet at man ikke ønsker å være til bry for andre, eller at man ikke har noen å være aktive sammen med.  

Det er også mange som sier de savner mer menneskelig kontakt. Tre av ti eldre som bor alene sier de savner kontakt med andre mennesker. 

Spesielt bekymret for eldre uten pårørende 

– Mange blir for avhengige av pårørende til aktivisering og bistand.  Røde Kors er derfor spesielt bekymret for at hjemmeboende eldre uten nære pårørende ikke får den hjelpen de trenger, sier Apeland.  

Mange eldre mennesker sitter rundt bord og spiller bingo.
Tre av ti eldre sier at de savner mer menneskelig kontakt, og at de ikke er så aktive som de ønsker å være. Sosiale aktiviteter som bryter opp hverdagen er viktig. På Stovnerskoghjemmet arrangerer frivillige fra Røde Kors blant annet bingo for beboerne. (Foto. Sol Sigurjonsottir / Røde Kors)

For at eldre skal få et akseptabelt nivå av aktivitet i sin hverdag og tilbud om meningsfulle dager hjemme, krever Røde Kors et bedre og mer systematisk samarbeid mellom kommuner og frivilligheten. Eldrekoordinatorer og bedre samarbeidsavtaler med frivilligheten bør være en del av løsningen.

Innspill til myndighetene fra Røde Kors

De neste 20 årene kommer antallet hjemmeboende eldre som bor alene, doble seg. Dette mener vi myndighetene må gjøre:

 • Eldre som bor hjemme må ha tilbud om faste personer som følger dem opp og tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter og aktiviteter i kommunen de bor i.
 • Alle eldre må få tilbud om meningsfulle aktiviteter og muligheten til å være i fysisk aktivitet hver dag. 
 •  Det må opprettes flere sosiale møteplasser i lokalsamfunnet, for å forebygge ensomhet. Disse samlingspunktene må være tilrettelagt for alle funksjonsnivåer og aldre.    
 • Flere kommuner må få på plass gode samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner. 
 • Sårbare eldre må sikres sømløse tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten, ved at disse aktørene kommuniserer, og sørger for at én kontaktperson er ansvarlig for den eldre pasientens forløp.   
 • Kommunene må legge til rette for at frivillige organisasjoner får gjennomført aktiviteter for hjemmeboende eldre.   
 • Alle landets kommuner må ha tilstrekkelig lavterskeltilbud for hjemmeboende eldre med psykiske plager, slik at alternativet ikke kun er fastlege eller medisinering.   
 • Det bør være et helhetlig tilbud om forebyggende hjemmebesøk i alle landets kommuner for å sikre at eldre som ikke mottar helse- og omsorgstjenester ikke faller utenfor systemet, og for forebygge ensomhet og funksjonsfall.