Illustrasjon av en mann som står mellom to soldater. Vis bildetekst
(Illustrasjon: Shwan Dler Qaradaki)

Ny rapport: Menn og gutter utsettes for seksualisert vold

Røde Kors i Norge og den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) lanserer rapporten «That never happens here». Den tar opp kjønnsbasert vold mot menn og gutter og seksuelle minoriteter.

– I kriser og konflikter er det ofte slik at seksuell vold er noe man antar bare rammer jenter og kvinner. Dermed blir også datainnhentingen mangelfull, det blir ikke undersøkt i hvor stor grad det også rammer gutter og menn. Denne rapporten viser at menn og gutter utsettes for seksualisert vold i konflikter og humanitære kriser i større grad enn tidligere antatt, sier Alessandra Nervi, som er seniorrådgiver på seksuell og kjønnsbasert vold. Hun er en av forfatterne bak rapporten. 

For å være bedre rustet til å tilby hjelp til både menn, kvinner, jenter og gutter som blir mishandlet seksuelt, trengs mer kunnskap som kan gjøre oss og til å forstå de ulike problemstillingene. 

– Vi må øke både kunnskapen om, og innsatsen for, de mannlige ofrene. Vi må erkjenne av at ofrene er langt flere enn vi har vært oppmerksomme på, og vi må jobbe for å sikre at alle får den hjelpen de trenger, sier Nervi.

Hva er seksuell vold?

Seksuell vold er enhver seksuell handling som gjøres mot et annet menneske ved hjelp av makt, trusler om vold eller tvang. Det inkluderer blant annet voldtekt, seksuelt slavehold, tvungen prostitusjon, påtvunget svangerskap, vold mot kjønnsorganer eller påtvungen sterilisering.

Kontrollmekanismer blir borte

I en konflikt, nødsituasjon eller humanitær krise er ofte institusjoner, kontrollmekanismer og evne til å beskytte sine innbyggere svekket. Familier blir skilt, mennesker blir overlatt til seg selv, infrastruktur som veier og kommunikasjon blir ødelagt, tilgangen til helsetjenester og juridisk hjelp svekkes. Strukturelle maktforskjeller som oppstår i slike situasjoner øker sjansen enda mer for overgrep og vold, også mot menn og gutter. 

Illustrasjon av en mann med øynene lukket
(Illustrasjon: Shwan Dler Qaradaki)

Menn utsettes oftest for seksualisert vold på offentlige plasser eller i avstengte områder. Det kan skje i militærleirer, grensekontroller, fengsler, i eller ute i nabolaget. Formene for overgrep er like mangfoldige som de er grusomme.

– Menn voldtas og utsettes for tortur mot kjønnsorganene. Menn kan bli tvunget til å voldta andre, eller å være vitne til at andre voldtar. De kan bli påført skader på kjønnsorganene eller kastreres. De kan ydmykes og skremmes ved å bli kledd nakne i ulike situasjoner. Ofrene stigmatiseres som homofile. Transpersoner voldtas for å «korrigeres».

Alessandra Nervi, seniorrådgiver for seksuell og kjønnsbasert vold i Røde Kors

Rapporten «That never happens here» retter også søkelyset mot seksuell vold utført mot lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og queer (LHBTIQ+), som mange steder er blant de mest marginaliserte og ekskluderte medlemmene av samfunnet.

Mørketall

Det er store mørketall i rapporteringen av seksualiserte overgrep mot menn, gutter og/inkludert LHBTIQ+ personer. Informasjon om slike overgrep har også en tendens til å bli borte i annen informasjon fra kriserammede områder.

Også tabuer og skam er med på å tildekke omfanget. Nervi mener at stigmaet etter å ha blitt utsatt for seksuell vold kan være like stort - men arter seg forskjellig for kvinner og menn.

– For eksempel vet vi at mange blir stemplet som homofile etter at de har vært voldtatt, og at de selv opplever stor skam, sier hun.

Tegning av en mann som kniper igjen øyene mens han blir holdt for munnen
(Illustrasjon: Shwan Dler Qaradaki)

Nervi understreker at kunnskapen om overgrep mot menn og gutter både er viktig for Røde Kors´ eget arbeid og for å øke den internasjonale forståelsen og innsatsen for å forhindre overgrepene.

– Vi håper rapporten kan bidra til å øke kunnskapen, sikre bedre lovverk og sørge for at hjelpen når fram. Like viktig er det å sikre opplæring som forebygger holdninger blant hjelpe- og helsearbeidere som kan være direkte skadelig for ofrene, sier Nervi.