Fire personer fra Hjelpekorps er ute på vidda med snøscootere Vis bildetekst
(Foto: Lene Sørøy Neverdal/Røde Kors)

Beredskapen utfordres av klimakrise, fraflytting og eldrebølgen

Røde Kors er bekymret for at distrikter i Norge kan bli mer sårbare for hendelser og få svekket beredskap.

Tre store trender gjør at både frivillige og offentlige beredskapsorganisasjoner må forberede seg på store utfordringer. Nå vil Røde Kors styrke beredskapen for å kunne møte utfordringene fra flere klimahendelser, en eldre befolkning og fraflytting i mange områder.

To fra Røde Kors Hjelpekorps bærer ting ut av en Røde Kors-bil.
(Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Resultatene fra et stort forskningsprosjekt i regi av Røde Kors viser at det står bra til med den lokale beredskapen i 2023, men at situasjonen i løpet av få år vil kunne bli utfordrende.

Les hele rapporten her.

Fraflytting og flere eldre

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger viser at mens befolkningen vil vokse i urbane strøk, vil folketallet gå ned i hele 140 kommuner. Samtidig vil innbyggerne på bygda bli eldre: i omtrent alle de minst sentrale kommunene vil minst 25 prosent av befolkningen være 70 år eller eldre.

Fire personer fra Hjelpekorpset står ute i snøstorm og stikker lange pinner ned i snøen.
Illuratrasjonsbilde fra den årlige skredøvelsen på Finse. (Foto: Einar Irjan Ananiassen/Røde Kors)

– Røde Kors er bekymret for at befolkningen blir betydelig eldre i mange kommuner. Mange unge flytter til byene, og dermed står distriktene igjen med både en mer sårbar befolkning og færre frivillige til å utføre beredskapsarbeid, sier Anders Thorheim, beredskapsleder i Røde Kors.

Flere vil trenge hjelp fra det offentlig

Dette vil gjøre det vanskeligere for frivillige beredskapsorganisasjoner som Røde Kors å rekruttere nok frivillige som kan stille til innsats både til søk- og redningsoppdrag, og større hendelser som flom, strømsvikt eller sykdomsutbrudd.

– I tillegg til utfordringene knyttet til eldrebølgen og fraflytting vil klimakrisen utfordre beredskapsevnen ved at det vil inntreffe flere og uvante hendelser som utløser behov for innsats.

Anders Thorheim, beredskapsleder i Røde Kors

Den samlede konsekvensen er at man oftere vil havne i situasjoner hvor en større andel av befolkningen enn i dag vil trenge hjelp fra det offentlige for å klare seg gjennom en nødsituasjon.

Myndighetene må sette inn et krafttak for å styrke lokal beredskap

– Med flere mennesker som kan trenge hjelp i kriser, må myndighetene sette inn et krafttak for å styrke sin egen satsing på lokal beredskap. Under korona-pandemien så vi at mange kommuner var gode på å koordinere alle ressurser, både offentlige, private og frivillige. Denne modellen må bli standard for fremtidens beredskapsarbeid i kommunene, sier beredskapslederen.

I sluttrapporten for forskningsprosjektet «Fremtidens frivillige beredskap» trekkes flere løsninger frem. Blant de viktigste er følgende:

  • Lokal beredskapsplanlegging må ivareta sikkerheten og helsen til sårbare grupper. Flere eldre betyr både flere mennesker som er ekstra sårbare for klimafarer som vannbårne sykdommer og ekstreme temperaturer, og flere mennesker som er avhengig av at kommunale tjenester opprettholdes mens en krise pågår.
  • Rammevilkårene for frivillige organisasjoner må bli bedre for å motivere de som er frivillige til å fortsette. Frivillige i blant annet Røde Kors bruker mye tid på dugnadsarbeid for å få inn midler til å drive opplæring, rekruttering og for å anskaffe og vedlikeholde utstyr og som ivaretar den daglige beredskap.
  • Nasjonale myndigheter må sørge for at kommunene har nok ressurser til å kunne jobbe dedikert med beredskapsarbeid. I for mange kommuner er det bare en ansatt som har ansvar for beredskap, og i noen tilfeller utgjør beredskapsansvaret bare en prosentandel av stillingen