Partnerskap med Equinor

Røde Kors har signert en langsiktig partnerskapsavtale med Equinor. Equinor vil støtte Røde Kors med 20 millioner kroner i året fra 2023 til 2026, med mulighet for to år til etter det.

– Avtalen vil bidra til at vi kan hjelpe flere mennesker og reagere på katastrofer og hendelser der behovene er størst. Den vil styrke vårt humanitære arbeid og sikre forutsigbare og langsiktige inntekter.

Cecilie Thuv, leder for inntektsavdelingen i Røde Kors.

Røde Kors er en av to humanitære organisasjoner som Equinor har bestemt seg for å inngå partnerskap med. Den andre partneren er Flyktninghjelpen.

Røde Kors har mottatt støtte fra Equinor gjennom mange år, primært knyttet til større katastrofer og hendelser internasjonalt. Røde Kors har også tidligere hatt et partnerskap med Statoil. Nå blir denne støtten fra Equinor styrket og formalisert gjennom den nye partnerskapsavtalen. Avtalen er blant de største av slike avtaler Røde Kors i Norge har inngått med næringslivet.

Avtalen innebærer at ti millioner kroner kan brukes årlig av Røde Kors der behovene er størst, mens ti millioner kroner skal gå til definerte prosjekter. Hvilke prosjekter som skal støttes, er ikke avklart ennå.

– Vi er glade for at Equinor forplikter seg til å støtte den humanitære innsatsen på denne måten. I en tid hvor det er større og større gap mellom behovene for hjelp og tilgjengelig støtte, er vi avhengig av at næringslivet bidrar.

Cecilie Thuv, leder for inntektsavdelingen i Røde Kors.

Avtalen gir forutsigbare inntekter og styrker muligheten for Røde Kors i Norge å reagere både raskt og langsiktig hvis katastrofer rammer land og lokalsamfunn. Røde Kors i Norge arbeider i mange land som er rammet av krig og konflikter og er til stede i de fleste lokalsamfunn i Norge.

Partnerskapet er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 17 om å styrke partnerskap og få flere midler til en bærekraftig utvikling, blant annet mellom næringsliv og aktører som Røde Kors.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Samarbeidet på tvers av sektorer gjør Røde Kors i stand til å få tilgang til og hjelpe flere sårbare mennesker.

Avtalen innebærer også at Røde Kors og Equinor skal samarbeide på flere områder, blant annet når det gjelder kompetanseutvikling og at ansatte i Equinor skal få mulighet til å bidra som frivillige. Equinor er Norges største selskap med 22000 ansatte og er en hjørnestein i norsk økonomi og i mange lokalsamfunn.

Ved spørsmål ta kontakt med: bedrift@redcross.no.