Toppbildet_hjelpekorpsbladet 2

Hvordan gjennomføre aktivitet uten å møte medlemmene sine fysisk

Når dette bladet sendes ut er samfunnet til en viss grad åpnet opp igjen, og vi går sakte mot en mer normal hverdag.

Røde Kors har imidlertid, som den største frivillige bidragsyteren i redningstjenesten, et stort ansvar for å opprettholde en best mulig beredskap. For å fortsatt kunne være en god og forutsigbar ressurs, også dersom smitten tar seg opp igjen, må den enkelte leder og frivillige være bevisst i sin rolle og sitt ansvar. Ikke minst med tanke på å bidra til at færrest mulig i vår organisasjon blir smittet, i hvert fall som følge av aktivitet i egen organisasjon.

Vi bør derfor se på muligheten for å fortsette å gjennomføre digitale møter, og aktiviteter uten å møtes fysisk, dersom temaene tilsier at det er mulig. Flere korps har gjennomført digitale møter med gode erfaringer og resultater. Flere korps har også sett en økning i antall deltakere på medlemsmøtene sine når de gjennomføres elektronisk. Vi anbefaler derfor korps som ikke har benyttet seg av denne muligheten om å prøve dette.

Husk også på de mindre aktive medlemmene i korpset når dere inviterer til elektroniske møter. Dette kan gi økt engasjement hos de som kanskje ikke har hatt mulighet til å prioritere medlemsmøter tidligere.

Hjelpekorpsene kan arrangere medlemskvelder på Teams, eller arrangere aktiviteter for medlemmene ute i nærmiljøet, både ved å arrangere egne aktiviteter, eller anbefale aktiviteter som allerede finnes.

Dersom man gjennomfører fysiske møter, er det viktig at man forholder seg til de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalingene som er gitt av myndighetene.

Aktiviteter som kan tilrettelegges av lokalt hjelpekorps

Bilde hjelpekorpsbladet nr 2
Gjennomfører kurs på en trygg måte. Deltakere på kurset Lagledelse søk og redning er ute på avsluttende øvelse i skogene rundt Voss. De har lært hvordan lede mannskaper i søk og redningsoppdrag på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. Foto: Sondre Langenes

Det er mange aktiviteter som kan gjennomføre uten at medlemmene møtes, eller møtes minst mulig. Dette ser vi korpsene har blitt gode på de siste månedene.

Man kan for eksempel arrangere ringløyper. Både ved å henge ut poster, eller legge ut oppgaver i nærmiljøet. Postene kan være quizer, eller oppgaver medlemmene skal gjennomføre ute. Disse oppgavene kan for eksempel gis ved at man sender ut koordinatene til postene til medlemmene. Man kan sende .gpx-filer, slik at man kan øve på bruk av GPS, eller man kan lage kart med oversikt over postene medlemmene kan skrive ut selv, eller hente på Røde Kors-huset.

Utstyr kan gjøres tilgjengelig på huset, slik at medlemmer kan ta det med hjem for å øve. Man kan for eksempel la medlemmene ha med HLR-dukker, kart og kompass, nettbrett hjem for å øve på dette på egen hånd. Medlemmene kan også hente ut samband for å delta på sambandsøvelser.

Når medlemmene henter ut utstyr for å bruke dette er det viktig at man har gode rutiner for å rengjøre dette etter at det har blitt brukt.

Dette kan man for eksempel løse ved at man har 2 forskjellige kasser med utstyr. En med utstyr som er vasket, og en for utstyr som er brukt og må vaskes.

Dersom man gjennomfører fysiske øvelser med flere medlemmer er det viktig, som ved andre fysiske møter, at man forholder seg til de retningslinjene og anbefalingene som er gitt.

Gjennomganger, øvelser og kurs som kan gjennomføres på Teams

En rekke av aktivitetene i Røde Kors som kurs og øvelser kan gjennomføres ved bruk av Teams. Kurs som grunnkurs organisasjon og grunnkurs ledelse kan med noen justeringer gjennomføres over Teams. En rekke andre kurs som det i hovedsak ikke kreves fysisk oppmøte på, som eksempelvis har mye refleksjonsbaserte oppgaver, kan gjennomføres på Teams.

Det kan også være lurt å gjennomgå prosedyrer og interne rutiner både på lokal- og distriktsnivå. Ikke minst i en situasjon hvor vi må ta ekstra hensyn til smittevern. Eksempelvis når det gjelder søk- og redningsoppdrag generelt og kombinert med smittevernhensyn spesielt. Hvis det ikke er gjort enda, kan det være lurt å snakke om hvordan man konkret ivaretar hensyn til hygiene osv. I denne sammenheng kan det også være lurt å ta lærdom av de oppdragene man har vært på. Det kan da være lurt å stille seg spørsmål som hva fungerte, hva fungerte ikke, og hva mener man at man burde gjøre annerledes som følge av det.

Det er også mulig å øve på KO-arbeid over Teams. Eksempelvis er det mulig å lage scenarioer for leteaksjoner som man planlegger hvordan man vil håndtere og man kan dele kartet i Teams og diskutere hvordan man vil legge opp og prioritere søketeigene for å kunne øke sannsynligheten for funn. Her kan det eksempelvis være mulig å inventere inn fagleder ettersøkning inn i en slik øvelse, dersom distriktet har dette på plass.

I ledelsen kan man også gjennomføre tabletop-øvelser på Teams. Her kan man diskutere hvordan man ville løst forskjellige scenarioer i sitt nærmiljø. Spørsmål man kan løfte kan være for eksempel hvordan man som organisasjon ville løst flom eller skogbrann i tillegg til pandemi.

Man kan også invitere resten av ledelsen i lokalforeningen, for å se hvordan hvilke ressurser man har i hele lokalforeningen og hvordan man ville løst en hendelse sammen.