Mange ulike bilder av hjelpekorpsere i ulike situasjoner og årstider.

Evaluere og lære

De fleste av oss har en viss formening om hva som menes med å evaluere. Mange har også erfart å ta del i evalueringer. Noen gode, noen litt mindre gode.

Tekst: Bjørnar Berntsen

Har du imidlertid tenkt gjennom hva det vil si å evaluere og når dette bør foregå? I så fall vil du få en liten orientering i denne teksten.  

Generelt kan vi si at å evaluere handler om å vurdere en aktivitet eller en gjenstand opp imot noen kriterier som dere har satt opp på forhånd.   

Illustrasjon av ledelsesmodellen til Røde Kors.

Formell eller uformell evaluering? 

Å evaluere og lære er noe vi i Røde Kors ofte forbinder med å gjennomføre kurs. Gjerne da etter at kurset er gjennomført for å se om kursdeltakeren har oppnådd læringsmåleneImidlertid burde det å evaluere for å lære være noe vi systematisk gjør i hele organisasjonen både før, under og/eller etter enhver planlagt aktivitet, tiltak eller prosess vi måtte ha. Evalueringene kan da både ta form som formelle og uformelle evalueringer. Om evalueringen skal være formell eller uformell, bør komme an på omfanget av det som skal evalueres.  

Vi gjør ofte små og store evalueringer i hverdagen uten at vi kaller det akkurat det, en evaluering. Har jeg husket på alt jeg skulle ha med meg før jeg går ut døra? Var det slik det skulle gjøres? Disse er kun få eksempler på evalueringer vi gjør nærmest hver dag. 

Førevaluering

Som sagt kan man gjennomføre evalueringer både før, underveis og etter at man har gjennomført et tiltak. Under vil vi prøve å eksemplifisere noen hendelser i en hjelpekorpshverdag hvor det kan være lurt å bruke evalueringer systematisk.  

På samme måte som vi gjør en førevaluering for å vurdere hva deltakerne kan eller hvor godt et kurslokale vil fungere på et kurs, så bør vi gjøre en førevaluering før vi eksempelvis går til anskaffelse av utstyr. Tenk deg at hjelpekorpset ditt skal gå til anskaffelse av en bil. Forhåpentligvis har man da allerede gjennomført en førevaluering som tilsier at man har behov for det. Hva tenker du at en førevaluering da burde innebære av kriterier, før dere går til anskaffelse av den? Kan det eksempelvis være hva dere skal bruke den til og hvilke krav det stiller til bilens funksjonalitet              

Underveisevaluering

I aksjonssammenheng gjør man til stadighet underveisevalueringer for å vurdere om man benytter ressursene riktig for å finne den savnede raskest mulig. Gjerne da basert på tilgang på ressurser og ny informasjon. Å aktivt benytte underveisevalueringer kan også være nyttig å gjøre i daglig drift av et hjelpekorps. Er vi på vei mot ønsket resultat nå eller har vi kommet litt ut av kurs nå og bør justere for å komme inn på kurs igjen? 

Her kan et eksempel være at det lokale hjelpekorpset har bestemt seg for at man bør rekruttere noen nye medlemmer. Så kommer det innspill underveis, som gjør at man skifter retning på hvilke målgrupper man ønsker å rekruttere. Om det gjør at man er på vei mot et annet ønsket resultat enn det man ser for seg, så bør man gjøre en underveisevaluering om å endre ønsket resultat eller justere kursen slik at man er på vei mot det ønskede resultatet.  

I mange organisasjonerbåde offentlig, privat og ideell sektor, er det ofte mangelen på god underveisevaluering som gjør at resultatet ikke blir godt. Fra man startet planleggingen til man kommer i gang med tiltaket, kan det ha komme til ny informasjon eller innspill fra frivillige som gjør at kursen endres. Det kan være gode grunner til å endre kurs som følge av ny informasjon, men i så fall bør man også vurdere å endre mål og ønsket resultat også. 

Sluttevaluering

Sluttevaluering er det vi oftest forbinder med uttrykket å evaluereMange velger her å si seg fornøyd med å vurdere om man oppnådde resultatet eller ikke, når man foretar en sluttevaluering. Ofte tar man seg ikke tid til å foreta en formell evaluering i det hele tatt. Det kan være mange gode grunner til at tiden brukt på sluttevaluering er vel anvendt. Kanskje den aller viktigste grunnen er det andre ordet i overskriften, nemlig lære 

En sluttevaluering bør ikke bare innebære et spørsmål om det ønskede resultat ble oppnådd og så si seg fornøyd med det. Det bør også innebære hvorfor det ønskede resultatet ble oppnådd eller ikke. I dette spørsmålet kan det være god læring for organisasjonen, som gjør at man kan forbedre senere liknende prosesser.  

Ved å evaluere og lære, både før, under og etter, kan vi forbedre prosessene våre og gjøre organisasjonen i stand til å oppnå stadig bedre resultater. Har du og ditt lokale hjelpekorps noen ting dere skulle ha evaluert?