Illustrasjon av mann og dame i Røde Kors-klær som rekker opp hånden.

Læring i Røde Kors – nytt faghefte

I løpet av høsten har vi rullet ut et nytt faghefte basert på vårt felles grunnlag for læring i Røde Kors. Det er gode nyheter for deg som er tilrettelegger for læring i Røde Kors Hjelpekorps.

Tekst: Røde Kors-skolen

Heftet vil fungere som et oppslagsverk og støtteverktøy, og har blitt utviklet i samarbeid med erfarne kursholdere og instruktører. 

Opplæringen er testet ut i 15 distrikter og på flere regionkurs. 

Bilde av kurshefte.

God opplæring viktig

Røde Kors spiller en viktig rolle i den lokale beredskapen. Oppdraget Røde Kors har som frivillig humanitær støtteaktør er en tillitserklæring til at vi stiller med kompetente mannskap til å utføre vårt oppdrag. Vi må ha mannskaper som kan tenke klart og handle raskt og riktig i en beredskapssituasjon. 

For få det til må vi ha god opplæring. Opplæringen skal sikre at vi har kompetente, operative og trygge mannskap som kan finne veien selv, tenke selv, og vise hverandre veien. Opplæringen skal sikre beredskapsevnen, og gjøre oss i stand til å handle og samhandle også i en presset og stresset situasjon. Vi har mange ulike roller som handler sammen, og som sammen blir kraften som gjør Røde Kors til en så viktig humanitær aktør. Vi er alle bærer av Røde Kors' verdier og omdømme gjennom våre handlinger og holdninger.   

Opplæring er ikke bare et kurs. Læring i Røde Kors handler om utvikling av kompetanse og om å skape en forståelse for og trygghet i rollene våre. Rollen er samspillet mellom fag, ferdighet, holdninger og verdier. Bare en liten del av alt vi lærer har vi fra formell læring som kurs og undervisning. Derfor må den formelle læringen legge til rette for læring gjennom oppgaver, problemløsning, erfaringer eller praksis. Læring skjer gjennom deltakelse og aktivitet. Dersom vi prøver ut og repeterer det vi har lært, glemmer vi ikke så lett.  

Det handler om å få trent på ferdighetene, og å ha kunnskapen om hvorfor og hvordan du bør handle, og så handler det om verdier og om å være og bli en god representant for Røde Kors.  

Kompetansen til en førstehjelper vises når man behandler pasienter på sanitetsvakt og evner å kombinere ferdigheter i førstehjelp med kunnskap om fysiologi og verdiene til Røde Kors.

Hvite figurer på rød plansje som skal illustrere læringssynet til Røde Kors.

Læringssyn 

For å nå målet om raskt og effektivt å utdanne kvalifisert mannskap og få til en opplæring i tråd med læringssynet, har vi i fagheftey definert Røde Kors' læringssyn. Opplæringen skal være 

1) praksisnær
2) inkluderende og
3) organisasjonsbyggende

Det betyr at opplæringen skal tilpasses og ta høyde for at folk er forskjellige, og skal ivareta ulike roller i organisasjonen. Den skal ta høyde for at vi kommer fra forskjellige steder med ulike erfaringer. Opplæringen skal skape forståelse for hvordan vi samhandler, og skape forståelse for ulike roller. Sammen bygger vi kulturen i Røde Kors.

1) Praksisnær

Læring som skjer i Røde Kors må bli med ut i praksis. Derfor bør opplæringen være knyttet til praksis, og derved bidra til å skape den gode rolleforståelse i beredskapssituasjoner. Opplæringen skal støtte opp under rollen vår, gjøre oss trygge, og bidra til å øke vår operative evne.  

Læringen skjer best dersom opplæringen tar utgangspunkt i erfaringer, og er relevant og anvendelig. Det er viktig at vi har noen knagger å henge læringen på, at læringen oppleves som relevant, og at vi umiddelbart ser verdien av læringen og tar den med ut i rollene våre i Røde Kors. En praksisnær opplæring gjør at vi får mannskaper som vet hva som venter dem, og som kan utføre oppgavene – fordi de har fått trent på det og reflekter over det under opplæringen. Teorier og kunnskap kan bli abstrakt hvis det ikke tas ned og gjøres anvendelig. Opplæringen skal hjelpe deltakerne med å ta teorien med ut i praksis.  

Ny kunnskap bygges alltid på erfaringer, du må prøve og feile i å bruke kunnskapen du har lært for å utvikle deg. Du er ikke ferdigutlært etter endt opplæring, men det er et grunnlag for videre læring i praksis.   

2) Inkluderende 

Opplæringen skal være inkluderende, og ta høyde for at vi kommer med ulike forutsetninger, erfaringer og kompetanser, men samtidig med et felles ønske om å bidra og hjelpe. Dette er en av våre styrker. Opplæringen skal bygge opp under den enkeltes engasjement. Som med hjelpekunsten er det å skape og tilrettelegge for læring også en kunst, som krever at vi finner den som skal lære der den er og viser veien.

Vi trenger engasjerte mannskaper, med personlig engasjement og ønske om personlig utvikling. Det får vi kun hvis læringen er drevet frem av indre motivasjon, personlig engasjement og ønske om personlig utvikling. Det er viktig å få bidra og få en forståelse for verdien av vårt bidra.

Det krever en god rolleforståelse og at vi bruker og deler erfaringer og kompetanser til å styrke opplæringen. Vi må få lære sammen og av hverandre – det bidra til økt motivasjon og læring og til å bygge et fellesskap. Når vi lærer sammen, bygger vi kulturen og organisasjonen. Organisasjonens kultur påvirkes av menneskene den består av. Når vi jobber sammen utvikles kulturen. Når vi lærer sammen og av hverandre, styrkes både Røde Kors som helhet og den enkelte i sin rolle. På den måte blir opplæringen organisasjonsbyggende.  

3) Organisasjonsbyggende

Opplæring skal være organisasjonsbyggende og bygge opp om det "vi-et" vi ønsker å være og den kulturen vi ønsker å ha.

En kultur der vi støtter og bygger hverandre opp og har god forståelse for de ulike rollene vi må samhandle med.  

Veiledningskompetanse  

Veiledning er en av de viktigste pedagogiske arbeidsmåtene for å styrke at vi bygger på felles grunnlag for læring.

Dette vil vi skrive mer om i neste utgave av Hjelpekorpsbladet. Les mer i fagheftet Læring i Røde Kors.