Vår historie

Engasjement for sårbare og utsatte mennesker.

Sveitseren Henry Dunant grunnla Røde Kors- bevegelsen 1863 i Genève, Sveits. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

I 2015 jubilerer vi for Norges Røde Kors som fyller 150 år. Vestby og Ås Røde Kors ble 40 år i 2014. Jubileum er en minnestund, så vi kan her minnes den gang vår lokalforening ble startet og noen tidlige milepeler. Røde Kors var aktiv i Ås også før vår forening. I 1961 ble Ungdommens Røde Kors dannet og i 1966 kom Pasientvennene til. Dessuten hadde allerede i flere år noen Ås-ungdommer vært med i Hjelpekorpset i Ski og i Drøbak.

I 1973 ønsket Akershus Røde Kors seg en lokalforening også i Ås. Distriktet kontaktet derfor den frittstående spesialavdelingen, Besøkstjenesten i Ås. Blant de ca 50 Røde Kors medlemmene i kommunen, ble det samlet et interimsstyre til den oppgaven. Konstituerende møte ble holdt på Ås Rådhus den 3. januar 1974.

Vi var nå blitt 90 medlemmer. På handlingsprogrammet sto: "Verving, Inntektsgivende tiltak og Blodgivertjeneste". Dette var rikelig for et uerfarent lokalstyre. Det første året ble det holdt 20 styremøter i en privat kjellerstue.
Vervegruppen begynte med å fordele områder i kommunen til gamle medlemmer som så gikk fra dør til dør. Av de nye ville 2 av 3 gi sin støtte som passive; 10 % av de aktive lovet å gi en hånd med "Nå-og-da" og 20 % ville gi blod.

Målet var at de nye skulle ikke bare bli medlemmer, de skulle "bli med". Medlemspleien omfattet bl.a. fellesmøter; men de tre avdelingene møttes også hver for seg. En trykt årsberetning, en folder, fulgte kontingentkravet – i mange år.

Kurskomiteen (senere Opplæringsutvalget) startet straks med "Førstehjelp" på Åsgård hvor Kommunen lånte oss kjellerlokaler. Kursene var med i voksenopplæringskatalogen. I 1974 kunne vi sende 1 deltaker på "Lederkurs for Røde Kors Ungdom" og 1 på det ukelange "Sentralt administrasjons- og organisasjonskurs" på Dombås hotell - "hvis han betaler selv". Vestby ble med litt senere. I lovene våre står: "Foreningens navn ble den 25. februar 1976 midlertidig endret til Vestby og Ås Røde Kors. " Huskomiteen ble også opprettet i 1974. "For å være til stede, må vi ha et sted å være".

Først lånte vi som sagt kjelleren på Åsgård; men i april 1982 kjøpte vi Moerveien 15 A, B og C. Villaen, 15C, ble solgt, mens 15B ble satt i stand og leiet ut til Follo Krisesenter for senere å bli solgt. Røde Kors Huset i Ås, 15A, var tidligere Ås E-verk og senere et bilverksted.

På dugnad under ledelse av et utrettelig Hjelpekorps, ble Huset totalt ominnredet og satt i stand til innvielsen 29. august 1982, en milepel! HURRA !
Verdens Røde Kors dag, 8. mai, ble markert ved "å gjøre Røde Kors synlige". Kort etter stiftelsen inviterte vi til vårt første "Røde Kors Ball" på Rådhuset sammen med Ski Røde Kors - kuvertpris kr 55,- Uke-komiteen sto for inntektsbringende tiltak.

Høsten 1974 hadde vi stort Røde Kors show, "Ås- talenters dag" i kinoteateret. "Kakelotteri" var fast inntektskilde - et år på hele 8 steder. I 1975 var her "Bilrebusløp" med 35 biler og 100 deltakere. Senere fulgte dessuten "Kunst- og håndarbeidsmesse"; "Bingo"; "Nattine'"; "Diskotek"; "Mannekengoppvisning" med Høstmoter fra Hoff i Oslo; "Tivoli" i Ås og i Vestby. Ikke alt var like inntektsgivende; men Røde Kors fikk god kontakt med nærmiljøet. Vi hadde det gøy. Innsamlingsutvalget fra 1974 laget en plan for pengeinnsamlinger med kart, lister og bøsser.

Avdelingen Røde Kors Ungdom , VÅRKU, hadde i 1978 ukentlige møter med 37 medlemmer i 3 grup- per. Det dreide seg om: Røde Kors kunnskap; førstehjelp; kart og kompass; dansk vennskapsgruppe og fjernadopsjon. RKU var på sommerleir på Merket i Valdres samt på hytteturer og ekskursjoner. Dessuten var alle ungdommene hjelpsomt med i foreningens liv bl. a. som markører for Hjelpekorpset.

Avdelingen Røde Kors Omsorg, VÅRKO, består som kjent av en rekke aktiviteter. "Besøkstjenesten" med sine regelmessige besøk hos ensomme – omfattet nå også flyktninger. De 15-20 besøksvennene arrangerte utflukter og hyggekvelder på Heia, Granås, Askhaug og Ås Avlastningshjem. Ås eldresenter fikk dessuten hjelp med servering. "Telefonkontaktgruppen" var dannet i -76. "Flyktningutvalget" hadde kurs for "Vennekontakter". "Rusmiddelutvalget" holdt kurs i samarbeid med " Foreningen mot stoffmisbruk i Vestby og Ås". "Nærmiljøutvalget" avdekket lokale hjelpebehov og behandlet søknader. "Turmarsjgruppen" la opp høstturer gjennom kommunene. I 1982 gikk 140 turfolk 1, 2 eller 3 mil med matstasjoner. Den korte løypen var også for barnevogn eller rullestol.

Avdelingen Røde Kors Hjelpekorps, VÅRKH, omfatter Redning og Beredskap. Hjelpekorpset ble opprettet den 20. januar 1976. Det startet med 15 aktive og en reserve på 30. "Påskevakten" sammen med Dombås RKH var fra starten årviss og meget populær. - Ildprøven for det unge korpset kom allerede den 8. juli: "Stor leteaksjon i Ås". Korpset stilte da 20 medlemmer og ytterligere 20 fra reserven. VÅRKH hadde naturligvis ansvar for KO, og det gikk bra. Ås gamle brannbil ble gitt til Hjelpekorpset som gjorde den til redningsbil med el-aggregat og lyskaster. "Vakt for Kiwanis på Breivoll St. Hansaften" er fra starten for mer enn 40 år siden blitt en hyggelig, årlig tradisjon. I 1982 bidro Hjelpekorpset med en meget stor dugnad på det nye Røde Kors Huset i Ås.

Beredskapsutvalget var noe av det første som ble oppnevnt. Vår kapasitet ble rapportert til kommunenes Lensmann og Ordfører samt til Distriktet. Beredskapsleder fikk ansvar for "Vestby og Ås Røde Kors beredskapsplan" og holdt øvelser for hele foreningen f.eks.: "Strømbrudd en vinternatt". "Katastrofefondet" ble opprettet i 1976 for å kunne reagere fort med pengehjelp. Nå-og-da gruppen besto av medlemmer som kunne spørres når Røde Kors trengte ekstrahjelp. (Beredskapsvakt heter det nå.) Bespisningsgruppen var klar til å lage mat til folk på kurs, ettersøking og møter, - til daglig som i krise. Gruppen hadde ansvar for kjøkkenet som de pusset opp. Bekledningsgruppen hadde som oppgave å kunne kle opp 4 familier som hadde mistet alt, for eksempel i en brann. Bekledningsgruppen sto også for "Klesinnsamling" til utlandet og for "Gjenbrukssalget" i kjelleren. Blodgivertjenesten ble opprettet 25. april 1974 i samarbeid med Oslo Røde Kors Blodsenter.

Allerede den 19. juni kom et ambulerende tappehold i buss til Ås. – Først fikk vi låne gymsaler og Rådhuskjelleren, før vi endelig kunne tappe i eget Hus. I løpet av det første året ble det registrert 172 faste blodgivere. I 1980 utvidet vi med et tappested i Vestby. Etter 15 år med stor aktivitet fant man å måtte slutte med ambulerende blodtapping, og vi måtte nedlegge VÅRKs Blodgivertjeneste i sin opprinnelige form.

I de omlag 40 årene siden starten er det skjedd en betydelig utvikling. Vestby og Ås Røde Kors har bidradd til å gjøre foreningens ansvarsområde til et mer trygt og godt sted å være.

Mer informasjon om Norges Røde Kors kan du se her