RØFF ungdommer på tur Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Thomas Johannessen/ Røde Kors

Sosial isolering og psykisk helse hos barn og unge

Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land, med ett av verdens best utbygde velferdsstater. Men mange opplever en barndom og en ungdomstid preget av store utfordringer.

Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølgingen som kreves hjemmefra for å delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som forhindrer del-tagelse i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange barn og unge føler seg ensomme og utenfor fellesskapet.

Vennskap er utrolig viktig i ungdomstiden, og venner i ungdomstiden kan beskytte psykisk helse på lang sikt, ifølge nye forskning publisert på forskning.no. Det er mange ung-dommer som opplever at der man tidligere ble inkludert, nå ikke blir valgt som noens nærkontakter, og videre blir stående utenfor.

Statistikken som Kors på Halsen, Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge, fremlegger i sin rapport, viser at barn og unge ikke ringer like mye inn om forelskelse lenger.

– Flere snakker med oss om angst, depresjon og nedstemthet. Samtidig ser vi at temaer som forelskelse går ned, noe som kanskje er naturlig i peri-oden vi er inne i nå hvor man er lite sammen med venner og medelever. Vi ser også at flere og flere yngre tar kontakt med oss», sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på Halsen.

– Vi ser også mye av de samme trendene i forskningen som kommer fra en studie gjort av NTNU, med fokus på barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst.

Stadig flere unge viser til hvordan vennskap har blitt påvirket under pandemien, og at opplevelsen av stress og dårlige vennskap har forverret seg det siste året. Røde Kors ser et tydelig behov for forebyggende tiltak for å trygge barn og unges oppvekstsvilkår.

Lokalforeninger i Røde Kors gjør en stor innsats på oppvekstfeltet og har flere aktiviteter som for å møte de humanitære behovene som nettopp sosial isolering og psykisk helse.

Barnas Røde Kors på tur
Barnas Røde Kors. (Foto: Trine Røsand/ Røde Kors

Noen av aktivitetene vi kan vise til for Røde Kors i Viken er;

Fellesverket:

Fellesverkene finnes i dag i flere byer i Norge, med gratis aktivitetstilbud for alle i alderen 13–25 år. De ulike Fellesverkene tilbyr blant annet åpen møteplass for ungdom, gatemeg-ing, leksehjelp og arbeidstrening. Fellesverket har blant annet sentre i Sandvika, Drammen og Sarpsborg.

Røde Kors Ungdom:

Røde Kors Ungdom organiserer aktiviteten Treffpunkt for å gi ungdommer en møteplass hvor de kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner. Aktiviteten skal forebygge og hindre utenforskap blant ungdom ved å lage inkluderende arenaer i lokalmiljø i Norge og skape gode inkluderingsprosesser blant ungdom.

RØFF:

RØFF er et spennende fritidstilbud som gir ungdommer på 13 til 17 år kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen.

BARK:

Barnas Røde Kors er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder som skal være en arena for sosial og kulturell inkludering. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, hvor barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk.

Leksehjelp:

Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i grunnskolen og i videregående skole. Røde Kors’ leksehjelpstilbud er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner.

Kors på Halsen:

Kors på halsen er Røde Kors’ samtaletilbud for alle opp til 18 år. Barn kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem. Kors på halsen søker å være en trygg støttespiller i barn og unges hverdag. Målet er at de som kontakter Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett. Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en vanskelig situasjon. Kors på halsen kan ved behov gi informasjon om rettigheter og muligheter innenfor det offentlige hjelpeapparatet.

Gatemegling:

Gjennom Gatemegling skal ungdommene bli bevisst egne reaksjonsmønstre og få redskaper til å uttrykke behovene sine bedre og sette ord på følelsene som oppstår i en konflikt. Grunntanken i Gatemegling er at det er de unge selv som er best i egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Ved siden av det forebyggende arbeidet med opplæring av ungdom, tilbyr også Røde Kors Gatemegling tilrettelagte meglingsprosesser i mer omfattende konflikter som ungdom selv ikke evner å løse.

Hvordan bli frivillig?

  • Ta kontakt med egen lokalforening for å høre om ulike tilbud som finnes i lokalmiljøet og hvordan du kan engasjere deg som frivillig.
  • Gå inn på mittrodekors.no for å melde deg som frivillig!

Krav til frivillige: 

  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushets-erklæring
  • Levere avgrenset politiattest
  • Være over 18 år (enkelte aktiviteter med barn og unge har andre alders-grenses)