Program RK-helg Hedmark Røde Kors 21

Innhold Røde Kors-helg 2021

På denne siden finner du oppdatert informasjon og beskrivelse av innholdet under Røde Kors-helgen. Utfyllende informasjon om mange av kursene finnes på www.korsveien.no.

Lederforum

 • Målgruppe: ​Alle foreningsledere og distriktstillitsvalgte
 • Når: fre 17-lør 10.30

Vi er ledelsen for 23 foreninger, 270 tillitsvalgte, 4700 medlemmer og 1600 frivillige. Vi er også en del av Røde Kors i Norge. Foreningene forvalter store verdier, har mange store oppgaver og trenger stadig mer ressurser. Dette krever at vi organiserer oss godt og setter gode mål for vår felles innsats.

Distriktsstyret har en forventning om at alle de 23 foreningene i Hedmark Røde Kors er representert med sin leder til lederforum.

Lederforum er for distriktsstyret, d-råd og alle ledere av Røde Kors-foreninger (lokalforeninger og hjelpekorps). Hvis foreningsleder ikke har anledning til å delta kan nestleder ta plassen.

Grunnleggende kurs for nye frivillige

Startkurs

 • Målgruppe: ​Alle nye frivillige til alle aktiviteter. 
 • Når: lør 13-16

Hensikten med Startkurs nye frivillige er å engasjere og motivere nye frivillige som skal bli kjent med Røde Kors og forstå rollen som frivillig samt gi nye frivillige forståelse for hva det innebærer å være trygge førstehjelpere.

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått:  
• forståelse for rollen som frivillig, og hvordan være frivillig i tråd med Røde Kors' syv prinsipper
• kjennskap til Røde Kors som beredskapsorganisasjon, og hva Røde Kors gjør internasjonalt og i Norge
• kjennskap til Røde Kors' opprinnelse, Genèvekonvensjonene og internasjonal humanitær rett
• forståelse for de grunnleggende prinsippene for psykososial førstehjelp og livreddende førstehjelp.

Grunnkurs førstehjelp

 • Målgruppe: Alle som ønsker å lære seg grunnleggende førstehjelp 
 • Når: lør 13-19.30
 • Kursholder: Ann Iren Arntsen

Etter endt kurs skal deltakerne kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.

Kurset vil utdanne medlemmer i grunnleggende ferdigheter innenfor
• Kjeden som redder liv
• Medisinsk nødtelefon
• Undersøkelse og førstehjelp ved akutt sykdom
• Hjerte-/lungeredning til voksne og barn
• Fremmedlegemer i luftveiene hos voksne og barn
• Førstehjelp ved trafikkulykker og dagliglivets ulykker

Grunnkurs psykososial førstehjelp

 • Målgruppe: Alle frivillige og ansatte i Røde Kors 
 • Når: fre 17-20
 • Kursholden: Arne Weldingh

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelpere overfor berørte i timene og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. Etter kurset skal deltakerne ha fått:
• Forståelse for betydningen av psykososial førstehjelp i Røde Kors
• Kunnskap om hvordan kriser, ulykker og katastrofer kan ramme
• Kunnskap om betydningen av fysisk og psykisk nærvær i møte med berørte
• Kunnskap om hvordan lytte oppmerksomt, med en aktiv og støttende holdning
• Forståelse for hvordan en best kan møte berørtes ulike følelsesmessige reaksjoner
• Kunnskap om hvordan bistå berørte med omsorg og praktisk hjelp

Grunnkurs beredskap

 • Målgruppe: Kurset er tiltenkt alle frivillige i Røde Kors som ønsker å lære om beredskap og de frivilliges rolle i det lokale beredskapsarbeidet. 
 • Når: fre 17-20
 • Kursholder: Bjørn Eric Grøndahl

Kurset skal sikre at frivillige i Røde Kors har en grunnleggende forståelse av hva det vil si at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Kurset skal gi god forståelse for hvordan lokalforeningen jobber med beredskap, og gi innsikt i de frivilliges rolle i det lokale beredskapsarbeidet.

Etter endt kurs skal deltakerne:
• Ha fått grunnleggende kjennskap til hva beredskap er, i Røde Kors og i samfunnet for øvrig
• Ha fått forståelse for hva det innebærer at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon
• Ha fått kjennskap til sentrale beredskapsaktører som Røde Kors samarbeider med lokalt
• Ha fått kjennskap til lokalforeningens verktøy i beredskapsplanlegging
• Ha blitt kjent med det lokale risikobildet gjennom kjennskap til kommunens ROS-analyse
• Ha gjennomført en diskusjonsøvelse med utgangspunkt i lokalforeningers rolle i hendelser som inntreffer lokalt

Hjelpekorps og beredskap

Introduksjon til skadesminke

 • Målgruppe: Alle som har lyst til å lære litt om skadesminke
 • Når: fra 17-20

Hensikten er å gi en enkel innføring i rollene som sminkør og markør, gjøre deltakeren i stand til å bidra med sminke og markørspill i helgens øvelser.

Førstehjelp - basisferdigheter – pasientundersøkelse

 • Målgruppe: Hjelpekorps-frivillige
 • Når: fre 17-20

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne
• kunne gjennomføre en effektiv og systematisk primær- og sekundærundersøkelse og kunne skille disse to fra hverandre
• kunne videreformidle funn, tiltak og utvikling underveis i undersøkelsen
• kunne gjenta pasientundersøkelse og oppfatte endring i tilstand over tid
• kunne avdekke hva som er kritisk- og ikke kritisk skadd/syk
• oppleve økt trygghet i møte med pasienter

I tillegg gjennomføres en øvelse i basisferdigheter – fra VFØR

Innføring i masseskadetriage

 • Målgruppe: Hjelpekorps-frivillige
 • Når: lør 9-10.30

Til hverdags kan betydelige ressurser settes inn på å redde enkeltpasienter med svært alvorlig skade eller sykdom. I masseskadesituasjoner mobiliseres store ressurser, men det vil av rent praktiske årsaker ta tid før tilstrekkelige ressurser er på plass i innsatsområdet. Masseskadetriage er et verktøy for å utnytte de utilstrekkelige ressursene på beste måte.

Innføring i bruk av øvelsesveileder

 • Målgruppe: Hjelpekorps- og beredskapsfrivillige
 • Når: lør 9-10.30

Beredskapsøvelser er et av de viktigste verktøyene vi har for å bli en bedre beredskapsorganisasjon. Når vi øver, avdekker vi både det vi er gode på og det t vi må bli bedre på. Øvelser er derfor en naturlig og viktig del av beredskapsarbeidet i Røde Kors. Her får du en innføring i enkle øvingsverktøy du kan bruke i egen forening.

Ettersamtale nivå 1

 • Målgruppe: frivillige og ansatte i Røde Kors.
 • Når: fre 17 - lør 10.30 og søn 9-14.30 (kurset gjennomføres to ganger)

I kurset vil du som lokal leder, aktivitetsleder eller personalleder få kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtale for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.

Etter endt kurs skal deltakeren ha fått
• innsikt i helhetlig program for ettersamtale i Røde Kors
• kjennskap til sin rolle som samtaleleder
• kjennskap til, og øve på de fem fasene i en ettersamtale
• kjennskap til kriteriene for nivå 1

Påbyggingsmodul psykososial førstehjelp

 • Målgruppe: Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i akutt krise. 
 • Når: hele lørdag 9-19.30

Kursets hensikt er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted.

Etter endt kurs skal deltakerne:
• Ha fått forståelse for rollen som Røde Kors frivillig i akutte situasjoner hvor psykososial førstehjelp er nødvendig
• Fått forståelse for hvordan kroppen reagere i akutt krise, og hva som er normale reaksjoner på unormale hendelser
• Fått kjennskap og forståelse for akutte krisereaksjoner
• Fått økt mestring i rollen som psykososiale førstehjelper
• Fått kunnskap og forståelse for barn, ungdom og foreldre i akutt krise
• Fått forståelse for reaksjoner i tiden etter den kritiske hendelsen
• Fått forståelse for nødvendigheten og behovet for ivaretakelse av hjelperen og enkle verktøy til dette.

Temakurs - Samtale med personer i selvmordsfare

 • Målgruppe: Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare. 
 • Når: lør 12-19.30
 • Kursholdere: Kristina Rickfelt og Odd Faldmyr

Hensikten med kurset er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Etter endt kurs skal deltakerne:
• Ha fått grunnleggende kunnskap om selvmord og selvmordsforsøk
• Fått bevissthet om egne holdninger og oppfatninger om selvmord
• Fått kjennskap til kjennetegn ved personer i selvmordsfare
• Fått trent seg på hvordan møte mennesker i selvmordsfare og hvordan intervenere i møte med personer i selvmordsfare

Røde Kors Hjelpekorps – større hendelse og øvelse

 • Målgruppe: Hjelpekorps
 • Når: lør 12-19.30

Hjelpekorpset er den «spisse enden» av beredskapen i Røde Kors og det er hjelpekorpset som først reiser på store hendelser med godt kvalifiserte mannskaper og utstyr. Ofte skjer hendelsene langt ute i naturen hvor både fjellstøvler og ATV er nødvendig. Hva om en større hendelse skjer midt i byen? Under denne øvelsen blir deltakerne utfordret innen flere hjelpekorpsdisipliner.

Mer informasjon om utstyr og bekledning kommer etterhvert.

Beredskapsøvelse

 • Målgruppe: Beredskapsvakter og andre beredskaps-frivillige
 • Når: lør 12-19.30

Når det inntreffer en hendelse eller en krise, er det alltid myndighetene som har ansvaret for å respondere og å håndtere hendelsen. Disse aktørene kan allikevel spørre frivillige organisasjoner, slik som Røde Kors, om bistand. Beredskapsvaktene og andre frivillige kan få ulike oppgaver etter hendelsens omfang og varighet.
Her blir det flere former for øvelser og trening i beredskapsarbeidet – inne og ute. Deltakerne får tilegne seg nyttig kunnskap og erfaringer som man tar med seg videre i beredskapsarbeidet.

Temakurs omsorgsaktiviteter

Temakurs besøkstjenesten

 • Målgruppe: Temakurset er for alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av besøkstjenesten. 
 • Når: lør 16.30-19.30

Hensikten med temakurset er å bevisstgjøre frivillig på hvilke humanitære behov besøkstjenesten er ment å dekke i samfunnet, trygge frivillige i rollen som frivillige, heve kunnskap om målgruppen frivillige kan møte, etiske problemstillinger og praktisk gjennomføring av aktiviteten.
Temakurset er for alle frivillige og ansatte som er eller skal bli en del av besøkstjenesten.

Etter endt kurs har deltakeren fått
• innsikt i og forståelse for hvilke humanitære behov besøkstjenesten er ment å dekke  
• kunnskap om hvem målgruppen er, hvilke muligheter og utfordringer man kan møte som frivillig   
• kunnskap om besøksvennens rolle, grensesetting og taushetsplikt   

Temakurs migrasjon inkl norsktrening

 • Målgruppe: Frivillige og ansatte i andre migrasjonsaktiviteter i Røde Kors. 
 • Når: lør 13-19.30
 • Kursholder: Khrystyna Solomchak

Hensikten med temakurset er å gi informasjon om migrasjonsfeltet og betydningen av et inkluderende samfunn. Kurset skal gjøre den frivillige trygg og motivert i rollen som frivillig i migrasjonsaktiviteter. Kurset skal gi en innføring i det mellommenneskelig da det er nettopp dette våre aktiviteter på migrasjonsfeltet dreier seg om og at de frivillige skal bli trygge på hvordan de skal utføre norsktrening på en måte som gir godt utbytte for deltakerne og få praktisk innsikt i metoden for Røde Kors Norsktrening.

Temakurs Oppvekstaktiviteter

 • Målgruppe: Frivillige og ansatte i andre migrasjonsaktiviteter i Røde Kors. 
 • Når: lør 13-19.30

Hensikten med kurset er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjoner. Etter gjennomført kurs skal de frivillige har en felles innsikt og forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktivitet med barn.
Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige gjennom oppgaver og refleksjon rundt utfordringer, rolle og forventninger; gi frivillige kjennskap til gode samtaleverktøy og gi tips til praktisk tilrettelegging og organisering. Kurset skal motivere og forberede de frivillige på hva det innebærer å være en frivillig for barn og unge, og da særlig barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon.

Aktivitetslederkurs

 • Målgruppe: Aktivitetsledere og kommende aktivitetsledere i alle aktiviteter
 • Når: fre 17 - lør 10.30
 • Kursholder: Ragnar Imset

Hensikten med kurset er å styrke og trygge aktivitetslederen i oppgavene. Kurset omfatter tilgjengelige verktøy i Røde Kors som gir en enklere leder-hverdag. Hva er aktivitetslederens ansvar og oppgaver – hvordan løse disse på smarteste måte. Kurset er spesielt tilrettelagt for aktivitetsledere innen omsorgsfagene.

Diverse kurs og workshops

Dialog og konflikthåndtering

 • Målgruppe: Frivillig, ansatte og andre grupper  
 • Når: lør 16.30-19.30
 • Kursholder: Helen Rønningsbakken

Hensikten med kurset er å bidra til økt kompetanse i å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner og gjennom dette bidra til å skape gode og trygge relasjoner.
Deltakerne skal etter endt kurs ha fått:
• Deltakerne skal få kunnskap om hva en konflikt er og vite hva som er forsterkere og dempere er i en konflikt
• Deltakerne skal få kunnskap om Marshall Rosenbergs modell for ikkevoldelig kommunikasjon
• Deltakerne skal få øvelse i å skille og uttrykke observasjoner, følelser, behov og ønsker
• Deltakerne skal få øvelse i metoder for å identifisere følelser, behov og ønsker hos andre

Temakurs Taushetsplikt

 • Målgruppe: Alle frivillige og ansatte i Røde Kors
 • Når: fre 17-20
 • Kursholder: Bente Hallingstad

Hensikten med kurset Taushetsplikt er å gjøre deltakerne godt kjent med taushetserklæringen for frivillige i Røde Kors, inkludert hovedreglene om taushetsplikt og unntakene som gjelder. Kurset skal gjøre Frivillige i Røde Kors bevisst på hvordan taushetsplikten kan bli ivaretatt i de enkelte aktiviteter og styrke deltakernes evne til å gjenkjenne situasjoner som på ulike vis omhandler taushetsplikt og håndtere disse i tråd med regler for taushetsplikt

Lokalt påvirkningsarbeid

 • Målgruppe: Kurset passer for alle frivillige/tillitsvalgte/ansatte som har behov for mer kunnskap om hvordan man driver med lokalt påvirkningsarbeid.
 • Når: lør 9-10.30

Deltagerne i kurset får økt kunnskap og motivasjon som gjør dem bedre i stand til å drive med lokalt humanitært påvirkningsarbeid. Påvirkningsarbeid er en viktig del av Røde Kors' rolle i å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Læringsmålene er:
• Forstå hvorfor politisk påvirkningsarbeid er viktig for hele Røde Kors
• Ha kjennskap til beslutningsprosesser i det politiske systemet
• Kjenne til ulike verktøy og en metode i påvirkningsarbeid

Tør du lytte?

 • Målgruppe: Dette er en kursmodul som egner seg best etter at den frivillige har fått noe erfaring fra aktivitet i praksis.
 • Når: lør 13-16
 • Kursholder: Hallgeir Garmo

Kurset "Tør du å lytte" handler om hvordan snakke med barn og unge om noe vanskelig. Kurset henvender seg til frivillige og ansatte i Røde Kors som jobber med barn og unge, og som i kraft av aktivitetene sine trenger å være trygge på hvordan de skal møte og håndtere situasjoner der en deltaker forteller om vanskelige opplevelser.

Røde Kors-prinsippene

 • Målgruppe: Ansatte og frivillige 
 • Når: lør 9-10.30

Hensikten med kurset er å bidra til at kursdeltakerne får kjennskap til og forståelse for Røde Kors-prinsippene, samt trening i å bruke prinsippene i konkrete situasjoner.
Etter endt kurs har deltakerne:
• Kjennskap til de syv Røde Kors-prinsippene
• Kjennskap til Røde Kors-vurderingen
• Trening i å bruke Røde Kors-prinsippene i dilemmasituasjoner

Oversikt miniseminar

Søndag 9-10

Eldrebølgen
Digital senior
Personlig beredskap
Sårbare barn og unge
Leder i Røde Kors
Droner i Røde Kors

Søndag 10-11

RØFF
Demens
Kjøretøy og førerkort
Ensomhet og isolasjon
Sorgreaksjoner
Rekruttering
CIM-varsling

Oversikt fagsamlinger

Søndag 12.30-14.30

Fagsamling Visitor
Fagsamling Besøkstjeneste
Fagsamling Røde Kors Våketjeneste
Fagsamling Beredskapsvakter
Fagsamling Oppvekst
Fagsamling Hjelpekorps
Fagsamling Migrasjon
Fagsamling Vitnestøtte