Kollasj frivillighet

Studentpraktikant Hordaland Røde Kors

Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning er et tilbud til studenter som ønsker relevant praksis som en del av studiene.

Studentene tar del i distriktskontorets daglige gjøremål og prosjekter, og ordningen har som mål om å gi studentene en anledning til å praktisere sin studiekompetanse samtidig som de får innsikt i hvordan arbeidshverdagen er i en humanitær organisasjon.

Vi er opptatt av god gjensidig nytte av praksisoppholdet og tilbyr hvert år et lite knippe med praksisplasser. I utviklingen av Hordaland Røde Kors Studentpraktikantordning har vi hentet lærdommer fra NOKUT sitt prosjekt «Operasjon praksis» og DFØ sin veiledning for arbeidsgivere om studenter i praksis.

Hordaland Røde Kors er et stort og aktivt distrikt i Røde Kors med over 22 000 medlemmer og over 5 000 frivillige. Distriktskontoret (over 15 årsverk) til Røde Kors i Hordaland er lokalisert på Midtun. Hovedoppgaven til de distriktskontoret er å tilrettelegge for den frivillige aktiviteten i organisasjonen, samt andre administrative oppgaver. Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Høsten 2024 har vi følgende praksisplasser ledig:

Ensomhetsprosjektet:

Uønsket utenforskap preger hverdagen for alt for mange mennesker i samfunnet vårt, både unge og gamle. I forlengelsen av Røde Kors-rapporten Seniorkraft (2017) og Ingen tid til omsorg? (2018) ble Ensomhetsprosjektet i Hordaland Røde Kors opprettet.

Det overordnede målet med Ensomhetsprosjektet er at Røde Kors skal styrke sin rolle som en vesentlig del av løsningen på problemet med uønsket utenforskap i Norge. Prosjektet skal bidra til at Røde Kors tester ut nye og innovative metoder for å bekjempe ensomhet. Ensomhetsprosjektet er støttet av midler fra Røde Kors, Stiftelsen DAM, Vestland fylkeskommune og Helsedirektoratet. I dette prosjektet vil kompetanse på kvalitativ og kvantitativ metode også være relevant, siden vi også jobber med å måle effekt.

Ensomhetsprosjektet tilbyr en til tre praksisplasser høsten 2024. Hver praksisplass er knyttet til et månedlig stipend på kr. 5 000.

Prosjekt: Kriminalitetsutsatte
I Norge, finnes det i dag ingen brede lavterskeltilbud for kriminalitetsofre, og eksisterende tiltak og tilbud fra det offentlige makter ikke tilby nødvendig støtte, rådgivning og oppfølging.

Kriminalitetsofre står ofte utenfor velferdstilbudet i Norge, og mangler en talsperson som taler deres sak. Vi ser innskrenkninger i rettigheter og rettssikkerheten, og vi mangler kunnskap om behovene til kriminalitetsofre.

Norges Røde Kors speiler i stor grad fokuset på rettigheter for skadevoldere, og mangler tiltak og aktiviteter rettet mot kriminalitetsofre/skadelidte.

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors vedtok i 2023, en samlet innsats på dette feltet i de neste tre årene. Ansatte ved Hordaland Røde Kors vil jobbe med å utrede behov og eksisterende tilbud i Norge, og vi ønsker å gjøre hele Norges Røde Kors klare for en større innsats på feltet i de neste årene.

Prosjektet ønsker blant annet å sette fokus på kriminalitetsofres rettigheter sammenlignet med skadevoldere, fremme kriminalitetsofres rettigheter som menneskerettigheter, fremheve lignende tilbud i andre land, og overføre dette til norsk kontekst.

Hordaland Røde Kors tilbyr en praksisplass høsten 2024.

Migrasjon:
Røde Kors arbeider for å skape et mer inkluderende samfunn. I Hordaland har vi en rekke aktiviteter som skal bidra til å fremme integrering, språktrening, fysisk aktivitet og sosial inkludering, blant annet aktiviteter på asylmottak, flyktningguide, vennefamilie norsktrening, flerkulturelle turgrupper og ulike ungdomsgrupper. Som praksisstudent på migrasjonsfeltet vil man først og fremst jobbe med noen større evalueringsprosjekt. Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra students kompetanse og lokale Røde Kors foreninger sine behov, men vi kommer blant annet til å ha fokus på følgende prosjekter i 2024: 

Mine rettigheter: Et nytt prosjekt for å styrke minoriteters tilgang til kunnskap og rettigheter i tilfeller av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 

Finn fram: En app som har samlet informasjon man trenger når man kommer til Norge.

Aktiviteter på asylmottak: Norge forventer at det kommer et stort antall flyktninger i 2024. Den første tiden blir de fleste bosatt på mottak. Røde Kors er tilstede på flere av disse, der vi jobber med å skape en mer meningsfylt hverdag.

Vi tilbyr en til tre praksisplasser på migrasjonsfeltet høsten 2024. Hver praksisplass er knyttet til et månedlig stipend på kr. 5 000. Arbeidssted blir distriktskontoret på Midtun.  

Vi søker deg som:

 • Kan vise til relevans mellom ditt studium og praksisplassen(e) du søker på
 • Har et hjerte for det humanitære
 • Er fleksibel og serviceorientert
 • Har stor arbeidskapasitet og er mål- og resultatorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, initiativrik og kvalitets- og ansvarsbevisst

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

 • Du må være registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen.
 • Det må skrives en praksisavtale med din utdanningsinstitusjon.
 • Praksisen må utløse minst 20 studiepoeng
 • Du må beherske norsk som arbeidsspråk.

Praktisk informasjon

 • Studentpraktikantordningen bygger på et samarbeid med HEMIL-senteret ved UiB, men vi oppfordrer studenter fra alle høyere utdanningsinstitusjoner til å søke.
 • Praktikantoppholdet er ulønnet. Enkelte praksisplasser kan utløse et månedlig stipend på p.t. NOK 5 000.
 • Søknaden bør inneholde CV, samt en søknadstekst på maksimum 500 ord som beskriver din bakgrunn og motivasjon for å søke.
 • Tiltredelse: Ca. 1. september (ta kontakt ved ønske om praksis i vårsemesteret)
 • Mer praktisk informasjon, gis til den enkelte praktikant når søknadsprosessen er over.
 • Etter praksisoppholder er det mulig å skrive masteroppgave i samerbeid med Røde Kors, med et månedlig stipend på kr. 5 000.
 • Søknadsfrist ordinært opptak: 15. februar 2024
 • Søknadsfrist suppleringsopptak: Løpende frist

Søk her