Om Hordaland Røde Kors

Hordaland Røde Kors er et distrikt i vekst som har som mål å bli ledende i landet på beredskap, aktiviteter for barn og unge og fra 2019 en ekstra satsning på ensomhetsbekjempelse.

I Hordaland Røde Kors er det tilsammen 42 ansatte, som er fordelt på distriktskontoret, og lokalforeningene Bergen, Fana, Fjell, Laksevåg, Arna og Åsane, Askøy, Voss og Stord Røde Kors. 

De ansatte i alle ledd tilrettelegger for at de frivillige i vårt distrikt, skal kunne utøve humanitær aktivitet på best mulig måte.  Hordaland Røde Kors har 38 aktive lokalforeninger.

Hordaland Røde Kors arbeid med klima og miljø 

Hordaland Røde Kors vil hele tiden ta nye steg i vårt arbeid med klima og miljø. I handlingsplanen kan du lese hvordan vi har tenkt å gå frem. Har du innspill til dette arbeidet? Da kan du gi dine innspill i dette skjemaet:

Les vår handlingsplan

Les vårt klimaregnskap


Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis
Redegjørelse rapporteringsåret 2022 for Røde Kors: Rapport

Til lesere av rapporten

Næringslivet og offentlig sektor har stor påvirkning på mennesker, samfunn, miljø og dyr og kan både bidra positivt til utvikling, men også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Denne rapporten kan brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, men rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon. Våre medlemmer er forpliktet til å jobbe med aktsomhetsvurderinger og årlig rapportere på arbeidet. Medlemmer på basisnivå oppfyller også åpenhetslovens aktsomhetsvurderingsplikt, og delvis informasjonsplikten. OECDs begrep ansvarlig næringsliv er det vi i Etisk handel Norge kaller for bærekraftig forretningspraksis. Det er den systematiske innsatsen virksomheter gjør for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, samt rette opp skade for mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence). Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å gjøre aktsomhetsvurderinger og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette gjelder både næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner. Etisk handel Norges prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (vår code of conduct) dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Rapporten viser åpenhet om hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med UNGP og OECDs retningslinjer. Alle medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Les hele rapporten her: 

 

 

Aktuelle nyhetssaker og reportasjer.
Hordaland Røde Kors arrangerer ofte kurs, samlinger og møter for og med de mange frivillige i distriktet. Her er det som skal skje fremover.
Røde Kors arbeider for å skape trygge lokalsamfunn og gode møteplasser for medmenneskelig kontakt.
Hordaland Røde Kors har et digitalt bildearkiv tilgjengelig for alle lokalforeninger.