Logo Statskog og Nordland Røde Kors

Friluftsliv for alle

Nordland Røde Kors er blitt tildelt midler gjennom Statskogfondet på kr 200 000,- til prosjektet Friluftsliv for alle.

Friluftsliv for alle? 

Rundt 4000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt i Nordland i dag, Nordland Røde Kors jobber aktivt for å skape like muligheter for alle barn i fylket vårt. Lokalforeninger har aktiviteter for målgruppa som er gratis og inkluderende, som Barnas Røde Kors (BARK), Treffpunkt (for ungdom) og Fellesverket (for ungdom). Distriktet arrangerer Ferie for alle, i samarbeid med ulike lokalforeninger. I disse aktivitetene finnes barn som ikke har tilstrekkelige klær eller utstyr for aktivitetene som gjennomføres utendørs. Dette er også en utfordring i hverdagslivet, med skidager, turdager og aktivitetsdager som arrangeres gjennom skole og fritidstilbud for øvrig. Vi vet at friluftsliv og folkehelse henger sammen og at de første opplevelser man har er med å danne grunnlaget for forholdet man har til dette også i voksen alder.  

Med dette prosjektet ønsker vi å få til flere ting på en gang, både dekke de faktiske fysiske behovene for utstyr til bruk for friluftsliv, men også bidra til at friluftsopplevelsen blir positiv og frister til gjentakelse. Dette var bakgrunnen til at Nordland søkte om støtte til utstyr gjennom Statskogfondet.  

Prosjektet når ut til mange 

Vi har jobbet gjennom våre lokalforeninger i Nordland for å nå ut til flest mulig, med god geografisk spredning. I disse dager avsluttes prosjektet og 307 barn fra 8 forskjellige kommuner har fått et bidrag til innkjøp av det som hvert enkelt barn behøver. Det vil i all hovedsak si innkjøp av klær og utstyr til friluftsliv på vinterstid. 8 lokalforeningene har kartlagt behovene i egne aktiviteter og har vært i dialog med offentlige hjelpeapparatet i sin kommune. Ivaretakelse av personvernet har vært spesielt viktig i dette prosjektet. Vi er imponert og glade for våre lokalforeningers evne til å agere på lokale behov, etter mandatet til Røde Kors:Tusen takk til Andøy Røde Kors, Sandnessjøen Røde Kors, Lødingen Røde Kors, Narvik Røde Kors, Nordfold Røde Kors, Bodø Røde Kors, Vefsn Røde Kors og Rana Røde Kors.

Tusen takk til Statskog 

Vi vil på vegne av de over 300 barna som er nådd ut til i dette prosjektet få takke for at vår søknad i Statskogfondet kom igjennom nåløyet. Våre samarbeidspartnere melder tilbake om foreldre som opplever lettelse for å kunne utruste barna litt bedre for utelivet, i det som er en utfordrende økonomisk tid for mange.