Avviksrapportering og varsling i Oslo Røde Kors

For Oslo Røde Kors er det viktig å vite om uønskede hendelser. Vi ønsker at du melder fra dersom du opplever ting som ikke burde skje i organisasjonen.

I Oslo Røde Kors har vi to typer meldinger, det ene gjelder avvik og det andre gjelder varsling om kritikkverdige forhold. 

Når skal du melde et avvik? 

Oppdager du forhold som bryter med lover og regler, eller som du ser kan representere en fare for mennesker eller miljø, skal du melde fra. Det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite. Du løper ingen risiko ved å melde avvik. 

Når skal du varsle?  

Har du opplevd, observert eller fått kunnskap om et kritikkverdig forhold, ønsker vi at du varsler oss om dette slik at vi kan håndtere saken. 

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lov, interne regler eller etiske retningslinjer og normer.

Viktig å gi beskjed 

Ved å melde fra om små og store uønskede hendelser som oppstår i hverdagen hjelper du organisasjonen å lære av situasjonene. På den måten kan vi jobbe strukturert med å forebygge disse og andre alvorligere hendelser ved de ulike aktivitetene og lokasjonene våre. 

Slik melder du fra om avvik 

Rapportering av uønskede hendelser gjøres ved å fylle ut skjema for avviksrapportering. Du kan velge å være anonym, men vi ønsker at du legger igjen din kontaktinformasjon så vi kan holde deg oppdatert på saken eller ta kontakt dersom vi trenger mer opplysninger. 

NB! Rapportering av avvik og uønskede hendelser er ikke det samme som å varsle om en akutt oppstått hendelse. Er situasjonen alvorlig skal man fortsatt varsle nødetatene (ved behov) og nærmeste leder før man rapporterer dette som en uønsket hendelse i etterkant. 

Slik melder du fra om kritikkverdige forhold i Oslo Røde Kors 

Vi har ulike kanaler for å varsle om kritikkverdige forhold.  

Er du frivillig skal du benytte varslingskanalen til Norges Røde Kors. 

Alle andre skal benytte varslingskanalen til Oslo Røde Kors. 

Når du sender inn en sak via varslingsportalen er det HR i Oslo Røde Kors som først leser igjennom saken, vurderer den og beslutter den videre saksgangen.  

Dersom du mener at HR er inhabile i saksbehandlingen kan du henvende deg direkte til Distriktsleder eller leder av Kontrollkomiteen. 

Full konfidensialitet 

Alle forhold som blir varslet vil bli behandlet konfidensielt, og du kan velge å varsle anonymt. Det vil imidlertid gjøre vår undersøkelse og utredning av forholdene enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon.