Fond for lokal aktivitet - retningslinjer 2016

Vedtatt på landsstyremøtet 11. desember 2015 som del av handlingsprogram og budsjett 2016.

  1. Formål

Formålet med fond for lokal aktivitet er å bidra til å opprettholde og videreutvikle gode humanitære aktiviteter i lokalforeningene.

Lokalforeninger og distrikter skal gjøre det de kan for å søke midler fra myndigheter, næringsliv og andre før midler fra fondet benyttes.

2.Tildeling

Tildeling av midler fra fondets frie rammefordelte midler skjer etter søknader fra lokalforeninger og distrikter. Vurdering og godkjenning av søknadene til rammefordelte midler gjøres av distriktsstyret. Distriktsstyrene bør utarbeide en prioriteringsliste over hva man ønsker å støtte i inneværende år. Ved søknader om hjelpekorpsutstyr, skal søknader påtegnes av distriktsråd for hjelpekorps. Distrikts­rådet kan også gis fullmakt til å avgjøre slike søknader. Administrasjonen kan gis fullmakt til å avgjøre søknader under en viss sum.  

3.Satsingsområder

Søknader som tildeles midler må være forankret i hovedprogrammet. Prioritering vil gis til aktiviteter som er i tråd med lokale behov, og som fremgår av handlingsplanen. Aktiviteter som tildeles midler må være basert på lokale behovsanalyser. Fondet tar i mot søknader innenfor følgende kategorier:

a. Lokale aktiviteter i regi av lokalforening eller distrikt

b. Lokale aktivitetsforberedende tiltak                 

c. Rekruttering av frivillige og medlemmer

d. Kurs eller opplæring

e. Hjelpekorpsutstyr

Fondet gir ikke støtte til søknader om innkjøp av hus, hytter og transportutstyr. Det kan ikke søkes midler fra fondet når det finnes andre støtteposter i Røde Kors som dekker aktiviteten (ref. informa­sjon på Røde Kors’ nettsider).

Spesielt for utstyr: Det skal normalt gis støtte inntil 50 % av investeringsbeløpet, men inntil 100 % kan innvilges i særskilte tilfeller. Når søknadsbeløpet overstiger kr 10.000, skal søknaden vedlegges enten pristilbud, kopi av kjøpekontrakt eller kopi av faktura.

 4.       Vurdering av lokale ledd

Det skal gjøres en vurdering av søkerens evne til å gjennomføre aktiviteten og det generelle aktivitetsnivået slik det framgår av søkerens handlingsprogram og budsjett. Støtte fra fondet er betinget av at lokale ledd sender inn godkjent årsregnskap til distriktene i henhold til organisasjonens vedtatte standarder for regnskapsførsel og rapportering.

Lokale ledd som har høye bankinnskudd/fond får ikke tildelinger fra fondet uten at det foreligger konkrete planer for hvordan egne midler kan omsettes til humanitær aktivitet.

5.       Søknad og tildeling

Søknadene skal være godkjent av lokalforeningslederen. Søknadsfrister fastsettes av distriktsstyret for rammefordelte midler. Distriktet behandler søknadene i henhold til fastlagte kriterier og dispo­nibel ramme. Utbetaling skjer kun til søkerens medlemskontingentkonto eller hovedkonto.

Søker forplikter seg til å bruke midlene i henhold til tildelingen. Søker må betale tilbake eller søke om omdisponering av ubenyttede midler. Mottatte og benyttede midler fra fond for lokal aktivitet skal fremgå av note i årsregnskapet.

 

TRYKK HER FOR Å LASTE NED SØKNADSSKJEMA