Lokale familiedagar

Lokale familiedagar

Lokale familiedagar er integreringsarrangement der fleirkulturelle barn og barnefamiliar har det kjekt saman med andre i lokalsamfunna sine.

Tilbodet skal vere til immigrantar i lokalmiljø, det vil seie både asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar med fleire. Det er og ynsjeleg at ein inviterar med norske barn og barnefamiliar for å skape godt mangfold.

Trekkspel og dans.

Lokalforeiningane arrangerer

I 2019 var det 6 lokalforeiningar som arrangerte lokale familiedagar med totalt 300 deltakarar. Dette vart ein stor suksess og dermed er målsetjinga for 2020 at minst like mange lokalforeiningar vil ta initiativ til å skape gode arrangement.

Sogn og Fjordane Røde Kors oppmodar lokalforeiningar til å arrangere lokal aktivitetsdag for barn og barnefamiliar.

Bli med Til topps 20. juni!

Søk om midlar

Kvar lokalforeining som ynskjer å gjennomføre ein aktivitetsdag for minimum 20 deltakarar kan søkje om å få ei grunnstøtte på kr 5000. Dersom omfanget vert større kan ein søkje om ytterlegare stønad.

Servering er ein viktig del av familiedagane.

Arrangementet skal gjennomførast i tidsrommet mai–desember, innanfor gjeldande smittevernreglar. Det er lokalforeiningar som kan søke om støtte. Frist for å melde interesse og søkje er 3. september. Dette gjer du ved å sende ein e-post til jon.langeland.thomsen@redcross.no med følgjande informasjon:

Søknad skal innehalde:

  • Namn på kontaktperson
  • Grovskissert plan for arrangementet
  • Grovbudsjett
  • Mål for tal deltakarar

Døme på innhald kan vere:

  • Grilling/annan mat
  • Fiske
  • Spel og leik
  • Tur i skog/fjell
  • Natursti/orientering
  • Kulturinnslag

Lokale ledd er ansvarlege for planlegging og gjennomføring av aktivitetsdagane. Sogn og Fjordane Røde Kors støtter opp om arrangementa gjennom hjelp til tilrettelegging og økonomisk stønad.