Distriktsstyret

Medan lokalforeiningane er dei som driv direkte humanitær aktivitet, har distriktstillitsvalde ei overordna rolle som tilretteleggarar for slik humanitær aktivitet.

Distriktsstyret og distriktsråd i Sogn og Fjordane Røde Kors er valde på årsmøtet av delegatar frå lokalforeiningane, hjelpekorpsa, omsorgsavdelingane og ungdomen. Styret skal sjå til at handlingsprogrammet som distriktsårsmøtet vedtek, vert gjennomført,og at lokalforeiningane får hjelp til nødvendige ressursar for å utøve lokal humanitær aktivitet, basert på behova rundt i byane og bygdene.

Dette er distriktsstyret:

2020-10-02 Synøve Sande 2020-10-7 – Kopi
Synøve Sande
Distriktsleiar
E-post
laila.sande@rodekors.org
Telefon
90726012
Mobil
907 26 012
2403_Jon Atle_mindre
Jon Atle Sagebø-Rise
Nestleiar
E-post
jon.rise@rodekors.org
Mobil
902 83 890
 

Medlemmar:

Styremedlem Per Kristian Storevik, Stryn
Styremedlem Berit Flæthe Arntsen, Høyanger 
Styremedlem Per Rimmen, Flora
D-råd hjelpekorps Sonja Molvik Myrekrok, Høyanger
D-råd omsorg Arne Dale, Hyllestad
D-råd ungdom Jostein Vedvik, Førde
Varamedlem Anita Hjønnevåg, Balestrand  
Varamedlem Norvall Nøringset, Førde 

Råd og utval:

Distriktsråd Hjelpekorps, -Omsorg og -Ungdom skal bidra med opplæring og anna tilrettelegging for lokalt arbeid innan søk og redning, besøksteneste, migrasjon, oppvekst og innan ung frivilligheit. Leiarane er representert i styret.
 
Beredskapsutvalet, som er samansett av deltakarar frå styret, råda og lokalforeiningane, skal hjelpe lokalforeiningane med planverk, avtaleverk, opplæring og øvingar innan beredskap.
 
Internasjonalt utval, som er samansett av deltakarar frå heile organisasjonen, skal forvalte vårt internasjonale distriktssamarbeid.