Om Sogn og Fjordane Røde Kors

Sogn og Fjordane Røde Kors støttar 26 lokalforeiningar i fylket og nær 2500 frivillige i deira humanitære aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Velkommen til oss

Distriktsstyret, med representantar frå Distriktsråd Omsorg, -Ungdom og -Hjelpekorps, står ansvarleg for den daglege drifta mellom årsmøta.

2019-03-31 årsmøte (217)
Synøve Sande og Arve Sandal er leiar og nestleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors.

Vi har distriktskontor i Førde. Dei ti tilsette si hovudoppgåve er å legg til rette for lokal, frivillig, humanitær aktivitet. Arbeidet er styrt av handlingsprogrammet som fylkesårsmøtet bestemmer, behov hjå lokale ledd og distriktsstyret sine disposisjonar.

Sogn og Fjordane Røde Kors driv også humanitære aktivitetar sjølv, og har ansvaret for ein del arrangement.

Vi forvaltar også eigedomen Haugland i Fjaler, som sysselset over 100 personar ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Røde Kors Nordisk United World College.

Les handlingsprogrammet!

Les Årsmagasinet 2020!

Post og besøksadresse:

Sogn og Fjordane Røde Kors
Langebruvegen 28
6800 FØRDE

E-post: dk.sognogfjordane@redcross.no
Sentralbord: +47 22 05 40 00

Organisasjonsnummer: 983198422
Bankkonto: 3700.20.27616

Les meir her:

Medan lokalforeiningane er dei som driv direkte humanitær aktivitet, har distriktstillitsvalde ei overordna rolle som tilretteleggarar for slik humanitær aktivitet.
Den opprinnelige siden er ikke lenger tilgjengelig. Du må logge deg på via OKTA for tilgang til Korsveien.no. Har du problemer med å logge inn kan du kontakte Frivilligservice for hjelp.