To damer sitter ved et bord. En mann er ute av fokus forrerst i bildet. Vis bildetekst
Mette og Mariann diskuterer d-rådets funksjon med leder Ole Geir.

En annen frivillighet

Disse frivillige jobber i skyggene for å legge til rette for all den frivillige innsatsen som skjer i distriktet vårt.

Hvert år arrangeres det distriktsårsmøter og lokale årsmøter i Røde Kors og hvert tredje år er det landsmøte. Ved hvert møte blir nye kandidater til ressursgrupper og råd innstilt og valgt. 

Disse tillitsvalgte er ofte en litt usynlig del av organisasjonen vår.

På distriktskontoret i Melkeveien 13 i Porsgrunn sitter det denne kvelden fem frivillige og en ansatt saksbehandler. De frivillige er tilsammen Distriktsråd Omsorg. Det er satt fram pizza og brus og sakslista er klar. Medlemmene får i kveld blant annet presentert de nye partnerskapsavtalene til lokalforeningene og skal diskutere veien frem mot distriktsårsmøtet.  

- Det å være tillitsvalgt betyr at vi har fått tillit av organisasjonen og det er en viktig jobb. Vi skal kvalitetssikre, støtte lokalforeningene og hjelpe til med å videreutvikle aktivitetene våre, forteller Mette.

Hun har vært i D-råd Omsorg, som forkortelsen for distriktsråd Omsorg ofte blir kalt, i seks år. Hun har lang fartstid fra Røde Kors og har vært både frivillig og ansatt. Det er selvfølgelig en viktig ressurs i rådet, men det er ikke en nødvendighet å være Røde Kors-veteran for å sitte som tillitsvalgt i et av Røde Kors sine råd. Balansen i rådet er også viktig.

- Vi har noen retningslinjer for den frivillige innsatsen vår som tillitsvalgte i rådet, sier Mette.

Jobben til Mette og de andre i rådet er å lede distriktets aktivitet i omsorg i henhold til hovedprogrammet til Røde Kors. 

Det finnes distriktsråd for Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom. Rådene sin hovedoppgave er å være støttespillere til de frivillige i aktivitetene.

Rådene er med på å arrangere samlinger og holde kurs for frivillige innen sitt fagområde.

De jobber for å skaffe flere instruktører til de mange kursene som tilbys frivillige innenfor sitt fagområde og de reiser mye rundt til lokalforeningene for å skape dialog, støtte dem og aktivitetene.

Trenger en lokalforening hjelp med noe, kan D-rådet være behjelpelig med å finne ut av det de lurer på. Og de kan være gode sparringspartnere når noe må diskuteres.

I hvert av rådene sitter også en ungdomsrepresentant. I D-råd Omsorg er det Marion som er ungdomsrepresentant. Hun skal være ungdommens stemme og sørge for at også ungdommenes saker blir hørt.

- Én på 17 tenker jo litt annerledes enn en på 60 og det er bra, sier Marion.

Til distriktsårsmøtet som skal holdes i Vrådal i slutten av april, vil alle unntatt ett av medlemmene i rådet stå på valg. Noen vil kanksje ta gjenvalg, men valgkomiteen er nå på utkikk etter egnede kandidater til valg. 

Det betyr at vi er ute etter gode kandidater. 

Kvaliteter hos en tillitsvalgt i råd og resursgrupper i Røde Kors:

- Gode samarbeidsevner

- Engasjert og med god kunnskap til aktivitetene i Røde Kors

- Interesse for fagfeltet

- Glad i mennesker

Kan dette være noe for deg?
Kontakt leder for valgkomiteen Vegard Kvernstuen på vegard.kvernstuen@no.abb.com eller på telefon 409 21 407.

Bilder av en notatblokk og noen som skriver i den.
Det er viktig å være engasjert og ryddig for å være en del av distriktsrådet.

I Røde Kors sine lover og retningslinjer står følgende om Distriktsrådets rolle:

5.1.Distriktsrådet skal:

a) på distriktsstyrets vegne, lede distriktets aktiviteter innen fagområdet, i henhold til Røde Kors Hovedprogram, distriktetshandlingsprogram og budsjett.

b) innen fastsatt frist komme med innspill til og evt. fremlegge forslagt il distriktets handlingsprogram og tilhørende budsjettforslag før vedtak i distriktsstyret.

c) være rådgiver og veileder for alle lokalrådene for hhv Røde Kors Hjelpekorps/Omsorg.

d) påse at lokalrådene arbeider i henholdt il "Bestemmelser for Lokalråd for RødeKors".

e) fremme interesse og forståelse for hjelpekorps/omsorgsaktiviteter.

f) synliggjøre aktivitetene på alle nivå i organisasjonen, i tråd med Røde Kors' hovedprogram, distriktets handlingsprogram og andre måldokumenter.

g) tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Distriktsrådet kan ta initiativ til gjennomføring av kurs og samlinger, samt støtte slike arrangement med instruktører/fagpersoner.

h) Videreutvikle og kvalitetssikre aktivitetene i distriktet.

5.2 Distriktsråd Hjelpekorps har operativt ansvar i aksjoner hvor to eller flere hjelpekorps er involvert.

5.3 I tilfeller hvor distriktsrådet får kjennskap til at lokal virksomhet drives i strid med formål og regelverk eller er til skade for RødeKors, skal distriktsrådet innberette forholdet til distriktsstyret. Distriktsrådet skal medvirke til at forholdet bringes til opphør, slik distriktsstyret fatter vedtak om.

5.4 Distriktsrådet kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av distriktsrådsleder og to medlemmer (herunder nestleder). Distriktsrådet fastsetter selv instruks for arbeidsutvalget

5.5 Distriktsrådet kan opprette faglige ressursgrupper innenfor de ulike aktivitetsområdene. Ressursgruppene skal løse sine oppgaver etter mandat fra Distriktsrådet.

5.6 Distriktskontoret stiller nødvendige ressurser til disposisjon for koordinering og tilrettelegging av Distriktsrådets arbeid.

5.7. Distriktsrådsleder leder rådets møter. Leder er medlem av distriktsstyret, med nestlederen som varamedlem, og representerer aktiviteten utad innen for sitt geografiske område.