Policy for bærekraftig forretningspraksis for Røde Kors Tøy og tekstil AS

Versjon 2.0 - vedtatt av styret i Røde Kors Tøy og tekstil AS 21. november 2022

1. Innledning  

Røde Kors Tøy og tekstil AS er et heleid datterselskap av Norges Røde Kors. Selskapets formål er å samle inn tøy og tekstiler som selges til inntekt for Røde Kors' humanitære arbeid. Selskapet skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk og slik bidra til mer bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.   

Å respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk innebærer blant annet at vi skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele vår virksomhet. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre bedriftskunder, leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av både oss selv og av de vi samarbeider med har vi utarbeidet dette prinsippdokumentet. 

Dokumentet må ses i sammenheng med 

Røde Kors Tøy og tekstil AS er medlem av Etisk Handel Norge og jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis. Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Røde Kors Tøy og tekstil AS seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre bedriftskunder, leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming. 

2. Krav til egen virksomhet  

Røde Kors Tøy og tekstil AS erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensial til å bidra til positiv utvikling. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet: 

2.1. Aktsomhetsvurderinger 

Røde Kors Tøy og tekstil AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der det er en leverandør som er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting. 

2.2. Ansvarlig innkjøpspraksis 

Røde Kors Tøy og tekstil AS anser ansvarlig innkjøpspraksis som et viktig virkemiddel i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Forholdet til leverandørene reguleres av innkjøpsbestemmelser i Røde Kors. 

2.3. Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon 

Røde Kors Tøy og tekstil AS støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis. 

2.4. Antikorrupsjon 

Alt arbeid i og for Røde Kors Tøy og tekstil AS skal utføres med personlig integritet, uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Dette reguleres i Etikkerklæring for frivillige og medarbeidere i Røde Kors. 

2.5. Land under handelsboikott

Røde Kors Tøy og tekstil AS, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

2.6. Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører slik disse framkommer i innkjøpsbestemmelser i Norges Røde Kors.

3. Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

3.1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

3.1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

3.1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

3.2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

3.2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

3.2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

3.2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3.3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

3.3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

  • nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
  • minstealder for obligatorisk skolegang,

med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

3.4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

3.4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

3.4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

3.5. Brutal behandling (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)

3.5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

3.6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

3.6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

3.6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

3.6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

3.6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

3.7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

3.7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

3.7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

3.7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

3.8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

3.8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

3.8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

3.8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

3.8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

3.9. Regulære ansettelser (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177, 181)

3.9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

3.9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

3.9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

3.10 Marginaliserte befolkningsgrupper (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2)

3.10.1 Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

3.11. Miljø

3.11.1 Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.

3.11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

3.12. Korrupsjon

Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

3.13. Dyrevelferd

3.13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.

3.13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Dato Versjon Beskrivelse Godkjent
23. mai 2018  1.0 Etiske retningslinjer for Røde Kors Tøy og tekstil AS Godkjent av styret i Røde Kors Tøy og tekstil AS
21. november 2022 2.0 Policy for bærekraftig forretningspraksis for Røde Kors Tøy og tekstil AS  Godkjent av styret i Røde Kors Tøy og tekstil AS