Garn formet til et hjerte Vis bildetekst
Foto: Unsplash

Bærekraft: Tøyinnsamlingens bidrag

Røde Kors samler inn tøy til inntekt for humanitært arbeid. Vi skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk, og slik bidra til mer bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Brukte klær kan bli til humanitær arbeid

Tre personer rundt leirbål
Røde Kors bidrar til trygg oppvekst for barn og unge. Foto: Katrine Lunke / Pantelotteriet

Røde Kors er en humanitær organisasjon som skal hindre og lindre menneskelig nød og lidelse, lokalt og globalt. Hovedformålet med tøyinnsamlingen er å skape inntekter til organisasjonens humanitære arbeid.

Røde Kors Tøy og tekstil AS, et heleid datterselskap av Norges Røde Kors, driver tøyinnsamlingen til Røde Kors i Norge.

For å få mest mulig verdi ut av hvert plagg som samles inn via våre innsamlingsbokser og henteordning hjemme, selges tøyet videre til oppkjøpere hovedsakelig i Polen. Alt overskudd fra tøyinnsamlingen skal gå til Røde Kors’ aktiviteter og programmer. Røde Kors skal redde liv, bidra til trygg oppvekst og bidra til at mennesker kan leve et liv i verdighet med mulighet for utvikling.

Mer om Røde Kors' arbeid

Mer om hva som skjer med tøyet

Tøyinnsamlingens bidrag til bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 12 ansvarlig forbruk og produksjon
FNs bærekraftsmål 12

Røde Kors støtter FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gjennom tøyinnsamlingen bidrar Røde Kors til bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, og delmålene:

  • 12.2: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser
  • 12.5: Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk
  • 12.8: Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen

Norges Røde Kors bidrar spesielt til seks bærekraftmål gjennom organisasjonens samfunnsmål og humanitære programarbeid både i Norge og internasjonalt.

Miljø

Hav
Foto: Anastasia Taioglou fra Unsplash

Gevinst for miljøet

For å produsere 1 kilo nye tekstiler krever det nesten 20 kilo Co2, ca. 1 liter kjemikaler og over 4000 liter vann. Hver nordmann kaster i snitt ni kilo tekstiler i året. Gjenbruk og gjenvinning kan derfor redusere tekstilavfall og belastningen på miljøet ved ny produksjon av tekstiler.

Røde Kors Tøy og tekstil estimerer at 82 prosent av tøyet som samles inn via vår tøyinnsamling har gjenbrukskvalitet. 

82 % gjenbrukskvalitet, 16 % gjenvinning industriformål,  2 % energigjenvinning

Røde Kors Tøy og tekstil ønsker å bidra til å forlenge levetiden til hvert plagg, utnytte ressursene mer effektivt og spare miljøet. Vil vil:

  • Inspirere, engasjere og legge til rette for gjenbruk
  • Minimere klima- og miljøavtrykket i vår innsamling og eksport av brukttøy

Vårt klimaavtrykk biltransport

Vi har som mål å minimere utslipp av klimagasser fra transport i tilknytning til tøyinnsamlingen. Selv om vi ikke eier våre egne biler kan vi påvirke gjennom innkjøpspraksis og kontraktsoppfølging.

Vi har kartlagt det totale klimagassutslippet fra bilene til leverandørene våre i første del av verdikjeden (til vårt lager): 

Totalt klimagassutlipp biltransport
Utslipp for innsamling av tøy via innsamlingsbokser og på private adresser per år.
Oversikt over utslipp per innsamlet tøy
Utslipp per innsamlet kilo tøy per år.

I 2022 var det et utslipp på ca. 10,266 tonn Co2, en nedgang på 20 % sammenlignet med året før. Reduksjonen i utslipp per kilo fra 2021 til 2022 skyldes trolig at kvaliteten i dataene stadig blir bedre og at tøyinnsamlingen særlig i Oslo har i økende grad gått over til fossilfri (elektrisk) transport. 

Etikk

Hender samlet i midten
Foto: Hannah Busing fra Unsplash

Våre etiske retningslinjer

Røde Kors Tøy og tekstil AS skal respektere og fremme bærekraft, miljø og etikk og slik bidra til mer bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Dette innebærer blant annet at vi skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i hele vår virksomhet. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Forhold knyttet til etikk, bærekraft og klima/miljø reguleres delvis av bestemmelser hos Norges Røde Kors som selskapet omfattes av, og delvis av en egen selskapspolicy og et sett med bestemmelser rettet mot bedriftskundene (oppkjøperne) våre. De to sistnevnte dokumentene er tilgjengelige her, disse versjonene er vedtatt av Styret i Røde Kors Tøy og tekstil AS den 21. november 2022.

Policy for Røde Kors' tøyinnsamling

Engelsk versjon /  English version. 

Bestemmelser for bedriftskunder 

Engelsk versjon / English version.  

Medlemskap i Etisk Handel Norge

Røde Kors Tøy og tekstil AS er medlem i Etisk handel Norge. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, utvikling og miljø. Årlig rapporterer vi om hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene.

Rapport for Bærekraftig forretningspraksis 

Dette ønsker vi å få til fremover

Solskinn som treffer barn i skogen

Vi ønsker å bli en mer bærekraftig virksomhet. Fremover vil vi blant annet fokusere på:

  • Klimasmart transport gjennom å videreutvikle klimaregnskap og tett leverandøroppfølging på miljø
  • Redusere risiko for å bidra til skade på mennesker, miljø og samfunn i verdikjeden
  • Bidra til løsninger for tekstilavfall gjennom nettverket for sirkulære tekstiler og politisk påvirkning

Har du noen flere spørsmål?

Vi har samlet de vanligste spørsmål og svar tilknyttet vår tøyinnsamling.

Nyhetsbrev om tøyinnsamlingen

Vi sender deg gjerne vårt nyhetsbrev med markedsføring og informasjon om bruk og forbruk av klær, tøyinnsamling og Røde Kors' arbeid. 

Til påmelding

Personvernerklæring Røde Kors Tøy og tekstil AS.