Personvernerklæring for Ferie for alle.

Røde Kors behandler personopplysninger om påmelder, søker og deltaker på opphold.

Oppdatert: 16. juni 2023. Kl.09:55 PEEROH

Påmelder og søker

Påmelder er den personen som sender inn søknad på vegne av søkeren. Søker er personen med familie som ønsker å delta på ferieopphold i forbindelse med Røde Kors-aktiviteten Ferie for alle. Søker blir deltaker på opphold ved innvilget søknad. Personopplysningene som registreres vil bli benyttet til å behandle søknad på ferieopphold i forbindelse med Røde Kors-aktiviteten Ferie for alle, i forbindelse med gjennomføring av ferieopphold ved innvilget søknad, og opprettholdelse og videreutvikling av Røde Kors-aktiviteten.

Nedenfor gir vi en beskrivelse av hvordan vi håndterer personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norges Røde Kors ved Generalsekretær Anne Bergh.

Kontaktinformasjonen til Røde Kors

Adresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo
E-post: post@redcross.no
Telefon: (+47) 22 05 40 00
Organisasjonsnummer: 864 139 442

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud på personvernombud@redcross.no.

Formål med behandling av dine personopplysninger

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er.

Vi behandler personopplysninger til formålene angitt her:

▪ Alle som tar kontakt med oss: Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

▪ Påmelder: Kvalitetssikre tilgang til målgruppen og deres deltakelse i aktiviteten. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. På denne måten sikrer vi bredere og nøytralt tilfang av deltakerne i målgruppen. Vi anonymiserer opplysningene om deg to år etter sist innsendte søknad.

▪ Søker: Vurdere om du får plass på ferieopphold. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale mellom deg og påmelder.

▪ Søker: Oppbevare avslått søknad i rimelig tid dersom det likevel blir ledig plass på ferieoppholdet det har blitt søkt på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å kunne tildele plass i tilfelle du står på venteliste, slik at flest mulig får plass på oppholdene. Ved avslått søknad anonymiserer vi opplysningene om deg og dine familiemedlemmer innen 3 måneder etter endte ferieopphold.

▪ Deltaker på opphold: Gjennomføring av ferieopphold i forbindelse med Røde Kors-aktiviteten Ferie for Alle. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale mellom på deg og påmelder. For trygg gjennomføring av ferieopphold er det nødvendig å samle inn og behandle personopplysninger av særlig kategori (sensitive personopplysninger) om deg. I tilfellet personopplysninger av særlig kategori blir behandlet av oss er det etter avtale mellom deg og påmelder, eller deg og Røde Kors.

▪ Deltaker på opphold: Sikre variert deltakelse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å sikre at vi tilbyr opphold til forskjellige familier. Vi anonymiserer opplysninger om deg innen 3 måneder etter siste opphold utenom opplysninger om distrikttilhørighet, navn, kommune og e-postadresse. Vi anonymiserer opplysninger om din distriktstilhørighet, navn, kommune og e-postadresse 3 år etter siste opphold.

▪ Påmelder, søker og deltaker på opphold: Vi lager anonym statistikk om deltakelse for å kunne forbedre aktiviteten og rapportere til donor og myndighetene. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å kunne videreutvikle aktiviteten, sikre finansiering og formidle kunnskap om målgruppa.

▪ Søker og deltaker på opphold: Hvis du samtykker, kontakter vi deg for å gi informasjon om andre Røde Kors-aktiviteter eller andre relevante tilbud fra for eksempel kommunen eller våre samarbeidspartnere. Vi anonymiserer fortsatt dine personopplysninger innen 3 måneder etter endte ferieopphold. 

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene verken selges eller overleveres til tredjepart. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Røde Kors bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

ServiceNow leverandør for påmeldingssystem og søknadsbehandling
PowerBI system for statistikk

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vi har ulike formål avhengig av hvem du er. Se listen over for mer informasjon om formål for de ulike kategoriene.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes innen rimelig tid etter oppholdet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting og sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter send en henvendelse til personvernombud@redcross.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss lokalt.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre hjemmesider Ferie for alle - Røde Kors (rodekors.no)

Se ellers overordnet personvernerklæring for Røde Kors for mer informasjon.