Felles ressursregister (FRR) og Røde Kors

Felles ressursregister (FRR) er et nasjonalt ressursregister med informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

Systemet finansieres av det offentlige og eies av BarentsWatch, som er et samarbeid mellom flere offentlige etater og forskningsinstitusjoner med Kystverket som vertsetat. 

Illsutrasjon ressursregistrening
Illustrasjon felles register

Videre pilotering

Det har blitt gjennomført et pilotprosjekt for FRR i 2018 som ble ledet av Politidirektoratet, og denne piloten videreføres i 2019 med fokus på operativ bruk av FRR. Den videre piloteringen berører Røde Kors-distriktene Nordland, Troms, Rogaland og deler av Hordaland. I forbindelse med videre pilotering er det satt ned en arbeidsgruppe som ledes av enhet for Samfunnssikkerhet og beredskap ved nasjonalkontoret. Denne arbeidsgruppen består av representanter fra de berørte distriktene, IKT og prosjektet Digital frivillighet.

Arbeidsgruppen tester ytterligere bruk av FRR og vil etter endt pilot, i slutten av 2019, levere en rapport med anbefalinger for Røde Kors i det videre arbeidet med FRR. Inntil disse anbefalingene er på plass fortsetter de øvrige distriktene som før, som vil si at det som et minimum utføres en vedlikeholdsrutine én gang i året. Det er likevel en oppfordring om å også oppdatere informasjon om egne ressurser ved behov.

Forbedrede funksjonaliteter

Registeret er under stadig utvikling, og det har den siste tiden kommet flere og bedre funksjonaliteter som pilotdistriktene skal teste ut.

Et eksempel er en funksjon for å gi differensiert tilgangsstyring, som gir lokalforeningen administreringstilgang til sin lokalforening og kun denne. Dette gir lokalforeningen mulighet til å oppdatere informasjonen om egne ressurser, slik at informasjon om lokale ressurser til enhver tid er oppdatert. 

Den utvidede administreringstilgangen vil trolig styrke beredskapen i Røde Kors og i Norge for øvrig, ved at organisasjonen får en bedret intern ressursoversikt og ved at samvirkeaktører lett kan finne informasjon om Røde Kors’ tilgjengelige ressurser.

Digital frivillighet

Prosjektet Digital frivillighet har nå kommet lenger i prosessen med anskaffelse/utvikling av nye systemer, og frivilliges ønske om å kun registrere informasjon om ressurser ett sted tas med i denne prosessen. 

I påvente av Digital frivillighet er det viktig å sørge for at Røde Kors deltar i utviklingen av eksisterende systemer som er viktige for å styrke beredskapen, og som vil kunne være instrumentelle for Røde Kors også i fremtiden. 

Røde Kors benytter seg derfor av pilotperioden for å teste bruken av systemet i egen organisasjonen samt for å kunne påvirke hvordan FRR utvikles og brukes i fremtiden. Selv om det kan bli andre rutiner i organisasjonen når Digital frivillighet er på plass, vil Røde Kors inntil videre fortsette å oppdatere informasjon om våre ressurser i FRR.

Norgeskart som viser hvor fartøy er plassert
Kart over fartøyregistrering fra FRR.

Erfaringer så langt

Foreløpige tilbakemeldinger på FRR vitner om at systemet anses som nyttig både for å skape god intern oversikt over egne ressurser, og for å kunne respondere effektivt når det er behov for ressurser. Slik kan systemet bidra til å gi et bedre operativt bilde og en bedret koordinering.

Frem til nå har det vært et særlig fokus på å oppdatere ressurser som båter som er i beredskap (eksempelvis for HRS), beredskapsambulanser, kjøretøy, ATVer og snøskutere, fagledere på skred og hvor det finnes operative hjelpekorps. Flere korps har også tatt i bruk nettbrettløsning med GPS, noe som lar korpsene «følge oppdraget» på en god måte.

I Rogaland er det også hentet inn gode erfaringer med at Hovedredningssentralen har rekvirert oppdrag, hovedsakelig båt-/sjøoppdrag.