Helseøvelse

Evalueringsrapporten etter Nasjonal Helseøvelse 2018 er klar.

Høsten 2018 deltok Røde Kors med fire lokalforeninger i Nasjonal Helseøvelse, den største helseøvelsen i Norge noen gang.

Røde Kors ble invitert til å delta på øvelsen av Helsedirektoratet, og øvelsen ga god anledning for Røde Kors til å øve på støtteaktørrollen til norske myndigheter og til å bistå helsesektoren innenfor rammen av totalforsvaret. Den endelige evalueringsrapporten for Røde Kors viser at organisasjonen har fått et stort øvingsutbytte av deltakelsen, samtidig som den peker på flere læringspunkter.

sitausjonsbilde med redningsmanskap fra blant annet forsvaret og røde kors
Hjelpekorpsene øver kontinuerlig på ulike situasjoner. Her fra Hustadvika i forbindelse med Viking Star ulykken fikk de frivillige virkelig bruk for sine ferdigheter i praksis. Foto: Røde Kors, Møre og Romsdal

Fokus på helseberedskap

Nasjonal Helseøvelse har vært en årlig øvelse for norsk helsevesen, som i 2018 benyttet seg av samme øvelsesscenario som militærøvelsen «Trident Juncture». Helsevesenet i Norge fikk dermed mulighet til å kombinere egen øving med å øve samvirke med Forsvaret og andre aktører det er naturlig å samarbeide med på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Målet med øvelsen var å styrke helseberedskapen og totalforsvaret i Norge.

Masseskade og helsehjelp til evakuerte

Nasjonal Helseøvelse bestod av flere mindre øvelser, som foregikk i tidsrommet september til november 2018. Øvelsene hadde noe ulik tematikk, men for Røde Kors var det temaene masseskade og helsehjelp til evakuerte som var aktuelle. Oppgaver som ble utført var primært prehospital støtte og bistand til berørte kommuner. Røde Kors lokalt deltok i øvelser på Tynset, Orkanger, Elverum og Kristiansand. Gjennom øvelsene bistod Røde Kors med beredskapsambulanser, personell i kommunens kriseledelse, søk- og redningsoppdrag, forsterking av legevakter og opprettelse og drift av evakuert- og pårørendesenter (EPS).

Overordnede læringspunkter

Som nasjonalforening i Røde Kors-bevegelsen og støtteaktør til norske myndigheter i freds- og krigstid, påhviler det Røde Kors ansvar og plikter i en krigssituasjon. Hvordan disse pliktene og ansvaret skal utøves har ikke blitt øvet i særlig grad i Røde Kors tidligere.

Taktisk nivå

Gjennom Nasjonal Helseøvelse fikk Røde Kors anledning til å øve dette blant annet gjennom å teste hvordan samarbeidet med helsevesenet og Forsvaret fungerer, i tillegg til å øve på samvirke med kommunene. Øvelsene la til rette for et godt øvingsutbytte på taktisk nivå, og organisasjonen som helhet har derfor hentet verdifulle erfaringer fra den lokale deltakelsen.

Evalueringsrapporten som nå foreligger har generert følgende overordnede læringspunkter:

  1. Videreutvikle lokalt samarbeid med kommuner og helseforetak
  2. Legge til rette for arbeid med øvelser på alle nivåer
  3. Øke kompetanse om folkeretten og Røde Kors’ støtteaktørrolle både internt og eksternt
  4. Videreutvikle anbefalinger for samhandling med væpnede styrker

Nyttige erfaringer

Det har vært svært nyttig og lærerikt for Røde Kors å delta på Nasjonal Helseøvelse i 2018. Øvelsen ga Røde Kors mulighet til å sette beredskapsorganisasjonen Røde Kors på kartet, og til å informere samarbeidsaktører om at Røde Kors har en viktig rolle som støtteaktør til norske myndigheter både i fredstid og i krigstid.

Lengre opphold mellom øvelsene

Fra og med 2018 skal Nasjonal Helseøvelse arrangeres hvert andre år, og ikke hvert år som det har vært gjort tidligere. Lengre opphold mellom øvelsene skal gi rom for god evaluering og læring i etterkant. Med tanke på de mange og nyttige erfaringene som er gjort i 2018, er anbefalingen at Røde Kors deltar på Nasjonal Helseøvelse også i årene som kommer, og at Røde Kors har et fortsatt fokus på å øve støtteaktørrollen.