Orkdal øvelse Vis bildetekst
Orkdal Røde Kors trente på beredskap, førstehjelp, psykososial førstehjelp under Nasjonal Helseøvelse 2018. Øvelsen var tilknyttet NATO-øvelsen Trident Juncture. (Tekst: Ingrid Dybvig/Øyvin Rannem Lund. Foto: Marius Sunde Tvinnereim)

Øvelse på ramme alvor

Ny øvingsveileder og øvingsbank er nå presentert for tillitsvalgte på distriktsnivå. Disse skal styrke øvingskulturen i organisasjonen, og kan brukes av alle i Røde Kors.

Øvelser er et av de viktigste verktøyene man har for å bli en bedre beredskapsorganisasjon. Når man øver avdekker man både de tingene man er gode på og de tingene man må bli bedre på, og øvelser er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet med å bli en bedre beredskapsaktør.

Røde Kors har som en del av Beredskapsprosjektet utviklet en øvingsveileder, som kan være et hjelpemiddel når øvelser skal planlegges, gjennomføres og evalueres i organisasjonen. Veilederen bygger på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)s øvingsveileder, men er en forkortet og tilpasset versjon som skal kunne gi nyttige tips og triks for de som skal planlegge og gjennomføre øvelser i Røde Kors.

Nyttige tips og triks

Øvingsveilederen er utviklet for å være et enkelt verktøy som kan hjelpe med det man lurer på når man skal planlegge en øvelse, og som skal gi nyttige tips og triks om hvordan en kan gå frem for å lykkes med øvelser. Veilederen er delt inn i før, under og etter en øvelse, og hver del gir informasjon om hvilke momenter som er viktige å tenke på under henholdsvis forberedelser, gjennomføring og evaluering.

Kristiansund
Kristiansund Røde Kors Hjelpekorps deltok i Nasjonal Helseøvelse i Kristiansund oktober 2018. Her trente hjelpekorpset og andre frivillige på sine roller i totalforsvaret. (Foto: Roar Dalmo Moltubak/Røde Kors)

Også for hjelpekorpset

Hjelpekorpset øver og trener regelmessig, og har et velutviklet opplegg for å øve egen evne til å respondere. Veilederen utviklet slik at også hjelpekorpset kan benytte den – selv om den primært er utviklet for beredskapsøvelser i breddeorganisasjonen. Ett viktig hensyn ved utviklingen av veilederen har vært å øke fagligheten rundt øvelser, og man har hatt et spesielt fokus på hvordan man kan gå frem ved valg av hensikt, mål og evaluering. Det har også vært viktig å kommunisere at øvelser trenger ikke være så ressurskrevende for å gi godt øvingsutbytte. 

Å øve mer i lokalforeningene og på distriktsnivå er viktig for organisasjonens beredskapsevne, og hjelpekorpset er en spesielt viktig del av organisasjonens beredskap. Håpet er at man får til flere øvelser på hendelser der man behøver ressurser utover hjelpekorpset og at man sikrer godt samvirke og håndtering på tvers av lokalforeningene og distriktet.

Øvingsbank

Det er også blitt utviklet en ny øvingsbank der man kan finne nyttige maler for øvelsesplanleggingen og øvelsesdokumenter fra tidligere gjennomførte øvelser på nasjonalkontoret. Der finner man blant annet en sjekkliste for øvelsesplanlegging, mal for øvingsdirektiv, mal for kjøreplan og mal for evalueringsskjema. Alle øvelsene som ligger i øvingsbanken kan fritt benyttes av alle, og banken er lagt opp slik at den enkelt skal kunne søkes i og filtreres i etter blant annet organisasjonsnivå, varighet på øvelsen og øvelsestype.

Send gjerne inn øvelser

Om man arrangerer en øvelse er det flott om man deler relevante øvelsesdokumenter med Nasjonalkontoret, slik at den kan publiseres i øvingsbanken. Etter hvert vil man kunne ha en stor og solid øvingsbank full av ulike øvelser som kan benyttes, og mange ulike eksempler på hvordan en øvelse kan og har blitt arrangert. Send gjerne inn øvelser som er gjennomført til nasjonalkontoret via beredskap@redcross.no, slik at de kan publiseres i øvingsbanken.

Øvingsveileder og øvingsbank finnes under beredskapssidene på korsveien.no