Leder for avdeling ungdom i Oslo Røde Kors

Ingen konfliktmegling under korona

Tilbudet Gatemegling har holdt stengt under pandemien. Flere ungdommer kan ha opplevd konflikter i hjem eller nærmiljø som de trenger hjelp til å bearbeide ved gjenåpning av samfunnet.

Tekst: Timur Kovacevic, frivillig

Nedstenging i Oslo har i perioder ført til stengte fritidstilbud og aktiviteter for barn og unge. Gatemegling, et kurs i konflikthåndtering for unge i regi av Røde Kors, er ett av tilbudene som har måttet lukke dørene under store deler av pandemien. Samtidig har forskere advart om at særlig unge i utsatte grupper med vanskelige kår kan oppleve større belastning og økt vold, både hjemme og ute som følge av pandemi-tiltak og økt isolasjon.

Uheldig med redusert aktivitet

Håvard Stamsø-Ellingsen er senterleder ved Fellesverket Sentrum. Han påpeker betydningen av sosiale møteplasser for ungdom i risikogruppen.
 – Ungdom som begår gjentatt alvorlig kriminalitet som vold, har ofte vokst opp i risikoutsatte omgivelser. Under korona vil jeg anta at en del av disse kan ha blitt enda mer isolert og tilknyttet andre fellesskap, for eksempel kriminelle miljøer, i mangel på alternative sosiale arenaer. Vi har for eksempel ikke fått lov å tilby aktivitet for ungdom fra 20-25 under koronarestriksjonene, noe jeg tenker har vært spesielt uheldig i denne sammenhengen.  

Fritidsklubbene – en sosial førstelinje

Gatemegling arrangeres i hovedsak på Oslo Røde Kors sine aktivitetshus for ungdom, Fellesverkene. Her tilbyr de også leksehjelp og sosiale aktiviteter. Håvard Stamsø-Ellingsen har deltatt i et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen for å se på folks rusmisbruk og psykiske helse under pandemien. Ifølge deres rapport er fritidsklubber aktiviteten som flest ungdomsskoleelever er med på, slått kun av idrett, og klubbene benyttes i større grad av ungdommer fra utsatte grupper som er mer utsatt for vold og konflikt.

Den landsomfattende undersøkelsen Barn, ungdom og koronakrisen, utført av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, støtter dette. Undersøkelsen viser at de mest sårbare – med dårlige levekår, sosiale problemer, trangboddhet og vold i hjemmet – også var de som ble hardest rammet av økt vold under pandemien. For fremtidige kriser anbefaler derfor rapporten at ressurser settes inn på tjenestetilbud for barn og unge i risiko. Stamsø-Ellingsen er enig i at det vil være viktig å prioritere forebygging i sårbare grupper.

– Jeg tror at det vil være hensiktsmessig å styrke lavterskeltilbud og kompetansen blant de som jobber forebyggende med barn og unge. Men det er behov for å evaluere håndteringen fra denne krisen først.

Den usynlige volden

Forskningsinstituttet NOVA benyttet ungdommers egne svar fra Ungdata-undersøkelsen til studien Osloungdom i koronatiden. I studien kommer det fram at selv om mange klarte seg bra, ble familien og isolasjon en «trykk-koker» for enkelte, med økt krangling og konflikter hjemme. Nedstengte skoler og fritidstilbud gav mange en følelse av ensomhet, isolasjon og anspenthet uten muligheter for å unnslippe, og mange rapporterte om økt sosial angst av å sitte mye alene. En av fire opplevde at det ble mer krangel i familien. Flere av forskningsrapportene har også uttrykt bekymring for volden hjemme i familier under korona da barna har færre fritidsaktiviteter og mindre tid på skoletid.

Da Gatemegling ble evaluert i 2017 av et uavhengig forskningsinstitutt, konkluderte vurderingen med at tilbudet «lærte barn og unge verktøy for å håndtere konflikter på en hensiktsmessig måte, og unngå opptrapping og eskalering til mobbing og vold». Men mer enn bare dette, opplevde deltakerne også økt livsmestring og bedre regulering av egne følelser og reaksjoner som de overførte til andre områder. Flere deltakere fortalte at de hadde brukt verktøyene hjemme i familien til å unngå krangling og dempe situasjoner som kunne utartet til åpen konflikt. Andre rapporterte om bedre forhold til familien, og bedre situasjon i klasserommet, blant vennegjengen, og andre steder.

– Det er sannsynlig at økt konfliktforståelse vil hjelpe ungdom til å forstå og håndtere konflikter i hjemmet også, men jeg har ikke belegg for å si noe mer om dette, sier Stamsø-Ellingsen. Han påpeker også at når Fellesverkene og Gatemegling nå åpner igjen, vil det være viktig å være oppmerksom på slike opplevelser.

– Vi må være bevisst på at en del ungdom kan ha opplevd flere konflikter hjemme, og i den grad man trekker inn erfaringsdeling, vil dette være nokså ferske og ubearbeidede opplevelser som kan prege ungdommene som deltar.

En tapt generasjon

Etter halvannet år med hjemmeskole og sterkt innskrenket tilbud av fritidsaktiviteter blant ungdom i Oslo er det stadig flere som bruker begreper som «en tapt generasjon» og «generasjon isolasjon». Ungdomstider er tapt, skolegang hemmet, og mange voksende barn vil ha gått glipp av mange formative erfaringer og opplevelser. Derfor vil fritidsaktiviteter og sosialt samvær være enda viktigere for denne generasjonen unge i årene som kommer. Som evalueringen av Gatemegling konkluderte med, så er ikke tilbudet bare et verktøy for å håndtere konflikter og vold. Det er også en mer grunnleggende arena som hjelper ungdommene å øke sin sosiale kompetanse og evne til relasjonsbygging. Det vil være et velkomment tilbud i den kommende post-pandemitiden.