Om det nye varslingssystemet CIM

Info om digitale løsninger innen beredskap, varsling og hendelseshåndtering vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

MER ENN VARSLING

Se spørsmål og svar lenger ned.

Avtalen som Norges Røde Kors har inngått med F24 inkluderer også mye funksjonalitet som på sikt skal støtte organisasjonens arbeid innen beredskap og delvis innen aksjoner (hendelseshåndtering).  Av fremtidige muligheter i CIM kan bl.a. nevnes støtte til: 

 • ROS-analyser
 • Beredskapsplaner
 • Tiltakskort
 • Hendelseshåndtering
 • Loggføring
 • Rapportering
 • Avviksbehandling
 • Pårørendehåndtering

Avtalen med F24 inkluderer ikke kart og sporing. Innenfor disse områdene var det heller ingen leverandører som leverte tilbud som tilfredsstilte kravspesifikasjonen. Det betyr at det p.t. er uavklart hvor raskt vi kan få på plass en løsning for kart og sporing. Prosjektgruppen anerkjenner at dette er viktige funksjoner som er høyt etterspurt i organisasjonen, og vil jobbe videre for å komme frem til mulige løsninger.

Info om digitale løsninger innen beredskap, varsling og hendelseshåndtering vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

F24 CIM

FORARBEIDET

Kartlegging og kravspesifikasjon

I forprosjektet ble behov for digitale løsninger innen beredskap og aksjoner innhentet fra grasrota vha. telefonintervjuer samt en oppfølgende spørreundersøkelse. Behovene ble deretter foredlet og satt i system med god hjelp fra frivillige ressurspersoner. Dette arbeidet dannet grunnlaget for kravspesifikasjonen, som ble utarbeidet med uvurderlig hjelp av Kenneth Gulbrandsøy, som i tillegg til å være en dyktig fagperson, også har solid IT-kompetanse gjennom sin profesjon.

Tilbudsdokumenter:

Tilbud IPRMS - beredskap og aksjoner v101.pdf
Tilbud IPRMS - brukerkrav v101.xlsx
Tilbud IPRMS - hoveddokument v101.pdf

Tilbudsinnhenting

30. april 2019 sendte Norges Røde Kors ut en åpen tilbudsforespørsel. Den ble også sendt direkte til aktuelle leverandører som prosjektgruppen hadde kjennskap til. Svarfristen var 09.05.2019. Anskaffelsesprosessen ble forsinket, da svarfristen måtte forlenges til 30.08.2019. Grunnen var at parallelt med Røde Kors sin anskaffelsesprosess, publisert AMK-sentralene et langt større oppdrag «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)». Aktuelle leverandører Røde Kors var i kontakt med, svarte at de i den aktuelle perioden ville prioritere AMK-anbudet (som var mer omfattende). Norges Røde Kors så derfor nødvendigheten av å forlenge svarfristen vår til 30.09.2019.

VURDERING AV TILBUDENE

Høsten 2019 gjennomgikk prosjektgruppen de innkomne tilbudene fra totalt fire leverandører, og hadde individuelle møter med hver av dem. Leverandørene hadde mulighet til å svare på hele kravspesifikasjonen, eller innenfor ett eller to av de tre områdene beredskap, varsling og aksjoner. Kun én av leverandørene kom med tilbud innen området aksjoner, og prosjektgruppen konkluderte med at det tilbudet ikke dekket organisasjonens behov. Etter en helhetsvurdering valgte Norges Røde Kors 20.12.2019 å inngå avtale med F24 Nordic vedr. løsningen CIM.

CIM opplæring

CIM hovedsiden

LOKALFORENINGER HAR FÅTT OPPGAVER

Lokalforeninger har nå navngitt varslingslister de ønsker å ha med seg videre inn i nytt varslingssystem. Disse listene skal vaskes mot DiBa, og det jobbes nå med at avvik (altså frivillige som er på listene, men ikke ligger i DiBa) manuelt skal legges inn i DiBa. Ved Nasjonalkontoret settes det nå av ressurser til å bistå lokalforeninger og distrikt i arbeidet. Dette skal vi få til sammen.  

Andre oppgaver som pågår er (listen er ikke uttømmende): 

 • Avdekke opplæringsbehov og finne ut hvordan opplæring skal foregå.  
 • Avdekke forenklingsmuligheter sammen med frivillige og distrikt. 
 • Teste hvordan arbeidsflatene i nytt varslingssystem kan se ut (arbeidet pågår for fullt, og vi vil kjøre øvelser live så fort vi har noe klart).