Digital støtte til beredskapsarbeidet, varsling og hendelseshåndtering

Norges Røde Kors inngikk 20.12.2019 en avtale med F24 Nordics om anskaffelse av CIM, et helhetlig styringssystem innen bl.a. beredskap, varsling og hendelseshåndtering.

Siden varslingssystemet UMS blir avviklet 30. april 2020, er implementering av varslingsmodulen i CIM første prioritet. Den nye varslingsløsningen skal være ferdig implementert og testet av lokale ledd i god tid før 30. april.

For å lykkes med implementeringen av den nye varslingsløsningen, vil prosjektgruppen ved nasjonalkontoret ha tett dialog med distriktenes beredskapskontakter, samt andre personer som har et overordnet ansvar for distriktenes varsling/mobilisering av frivillige.

Prosjektgruppen jobber nå på spreng for å tilrettelegge CIM-varsling for hele organisasjonen. Oppdatert status kommer hver uke. 

STATUS UKE 4

For å kartlegge hvordan distriktene håndterer varsling i UMS, gjennomføres intervjuer med nøkkelpersoner i flere distrikter i uke 3 og 4. En spørreundersøkelse er også blitt sendt ut til alle distrikter.

Tidligere i januar gjennomgikk store deler av prosjektgruppen grunnopplæring for nøkkeladministratorer i CIM. Prosjektgruppen jobber fortsatt med plan for utvikling og implementering.

Andre viktige avklaringer som pågår, er å definere hva slags informasjon CIM minimum må ha tilgang til for at varslingsløsningen skal fungere i praksis i Røde Kors. Dette er viktig med tanke på å avklare hvorvidt dagens frivillighetsregister (CRM/Diba) allerede fra dag én kan benyttes som mastersystem for den kontaktinformasjonen som trengs i CIM.

Mer enn varsling

Avtalen som Norges Røde Kors har inngått med F24 inkluderer også mye funksjonalitet som på sikt skal støtte organisasjonens arbeid innen beredskap og delvis innen aksjoner (hendelseshåndtering).  Av fremtidige muligheter i CIM kan bl.a. nevnes støtte til: 

  • ROS-analyser
  • Beredskapsplaner
  • Tiltakskort
  • Hendelseshåndtering
  • Loggføring
  • Rapportering
  • Avviksbehandling
  • Pårørendehåndtering

Avtalen med F24 inkluderer ikke kart og sporing. Innenfor disse områdene var det heller ingen leverandører som leverte tilbud som tilfredsstilte kravspesifikasjonen. Det betyr at det p.t. er uavklart hvor raskt vi kan få på plass en løsning for kart og sporing. Prosjektgruppen anerkjenner at dette er viktige funksjoner som er høyt etterspurt i organisasjonen, og vil jobbe videre for å komme frem til mulige løsninger.

Info om digitale løsninger innen beredskap, varsling og hendelseshåndtering vil fortløpende bli lagt ut på denne siden.

FORARBEIDET

Kartlegging og kravspesifikasjon

I forprosjektet ble behov for digitale løsninger innen beredskap og aksjoner innhentet fra grasrota vha. telefonintervjuer samt en oppfølgende spørreundersøkelse. Behovene ble deretter foredlet og satt i system med god hjelp fra frivillige ressurspersoner. Dette arbeidet dannet grunnlaget for kravspesifikasjonen, som ble utarbeidet med uvurderlig hjelp av Kenneth Gulbrandsøy, som i tillegg til å være en dyktig fagperson, også har solid IT-kompetanse gjennom sin profesjon.

Spesielt interesserte kan lese tilbudsdokumentene her (på engelsk).

Tilbudsinnhenting

30. april 2019 sendte Norges Røde Kors ut en åpen tilbudsforespørsel. Den ble også sendt direkte til aktuelle leverandører som prosjektgruppen hadde kjennskap til. Svarfristen var 09.05.2019. Anskaffelsesprosessen ble forsinket, da svarfristen måtte forlenges til 30.08.2019. Grunnen var at parallelt med Røde Kors sin anskaffelsesprosess, publisert AMK-sentralene et langt større oppdrag «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)». Aktuelle leverandører Røde Kors var i kontakt med, svarte at de i den aktuelle perioden ville prioritere AMK-anbudet (som var mer omfattende). Norges Røde Kors så derfor nødvendigheten av å forlenge svarfristen vår til 30.09.2019.

Vurdering av tilbudene

Høsten 2019 gjennomgikk prosjektgruppen de innkomne tilbudene fra totalt fire leverandører, og hadde individuelle møter med hver av dem. Leverandørene hadde mulighet til å svare på hele kravspesifikasjonen, eller innenfor ett eller to av de tre områdene beredskap, varsling og aksjoner. Kun én av leverandørene kom med tilbud innen området aksjoner, og prosjektgruppen konkluderte med at det tilbudet ikke dekket organisasjonens behov. Etter en helhetsvurdering valgte Norges Røde Kors 20.12.2019 å inngå avtale med F24 Nordic vedr. løsningen CIM.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler