Tegning av to hender som holder hverandre Vis bildetekst
Illustrasjon: Kathrine Kristiansen

Dette er de ti mest sårbare gruppene i Norge

Norge er et godt land å bo i for de aller fleste, men ikke for alle. Røde Kors har kartlagt gruppene med de største humanitære utfordringene i Norge, og det er særlig barn og unge som rammes.

– Med stor prisvekst og press for mange familier som har lite fra før, frykter vi at dette er starten på en sosial krise.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Barnefamiliene er en av gruppene med størst sosiale behov, viser en kartlegging Røde Kors har gjort i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.  

Røde Kors mener det haster med å øke barnetrygden, styrke sosialstønaden for barnefamilier og kartlegge barnas behov, og gi alle barn et gratis fritidstilbud.

Nærbilde av et barn som ser ned i bakken.
(Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Rammer særlig barn 

Det er fem år siden sist gang Røde Kors fikk kartlagt de humanitære utfordringene i Norge.

– Også da var vi spesielt bekymret for mange barn og unge som var utsatt med flere og til dels overlappende utfordringer. Denne bekymringen er ikke blitt mindre, spesielt på grunn av den økonomiske utviklingen vi ser nå, sier Apeland.  

Les også: Mange barnefamilier frykter for økonomien

Rapporten “Sosial puls” peker ut ti grupper i samfunnet som er ekstra sårbare. Analysen er utført av Statistisk sentralbyrå på vegne av Røde Kors. Blant de mest sårbare gruppene i samfunnet finner vi blant annet barn som utsettes for mishandling og vold, fattige barnefamilier, personer med alvorlige psykiske lidelser og eldre med demens.  

– Barn og unge skal ikke vokse opp med vold og utenforskap. Å sikre en trygg oppvekst er noe av det aller viktigste vi som samfunn kan investere i.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Tre nye grupper

Sammenlignet med for forrige kartlegging av de humanitære utfordringene i Norge er det nå tre nye grupper som omtales i rapporten. Det er innsatte i fengsler, personer med både helseproblemer og dårlig økonomi, samt seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter.  

Rapporten viser at det er følgende ti grupper som nå har de størst humanitære behovene i Norge: 

 • Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt 
 • Personer som har alvorlige rusproblemer 
 • Innsatte i fengsler 
 • Personer med alvorlige psykiske lidelser 
 • Fattige barnefamilier 
 • Personer med både helseproblemer og dårlig råd 
 • Sosialhjelpsmottakere 
 • Eldre med demens 
 • Asylsøkere og irregulære migranter 
 • Seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter 

– Flere faller utenfor 

Felles for de ti gruppene som omtales i rapporten, er at velferdsstaten ikke favner om dem på en god nok måte.  

– Nød i Norge er sjelden åpenlys, men det betyr ikke at den ikke er der. Vår bekymring er at dette er mennesker som faller utenfor samfunnet, og samtidig ser vi at gruppene vokser. Mange har økonomiske utfordringer og med negativ utvikling den siste tiden nå det gjelder priser og strøm, frykter vi at de reelle tallene blir langt høyere, sier generalsekretæren.   

Røde Kors' ti anbefalinger til myndighetene:

 • innføre hjemmebesøk for alle førskolebarn for å avdekke vold og omsorgssvikt
 • innføre en helhetlig rusreform med behandling istedenfor straff
 • begrense bruken av isolasjon i fengsel ved klare hjemler og en minimumsstandard for fellesskap på 12 timer
 • styrke oppsøkende tjenester, korte ned ventetiden for psykolog og psykiater og etablere tilbudet "Rask psykisk helsehjelp" i alle kommuner
 • øke barnetrygden for familier med barn mellom 0 og 18 år
 • øke satsene i sosialstønaden og sikre kartlegging av barns behov i vurderingen av sosialhjelp
 • sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis fritids- og samtaletilbud
 • sikre mulighet for daglig fysisk aktivitet for eldre hjemme og på institusjon og etablere eldrekoordinatorer i alle kommuner
 • gi barnevernet omsorg for alle barn som søker asyl i Norge, også dem mellom 15 og 18 år
 • gi papirløse migranter rett og tilgang til nødvendig helsehjelp og tannbehandling