Hjelpekorpsprøven - Koronatilpasset

Røde Kors Hjelpekorps er inne i en tid hvor vi har stor belastning på våre mannskaper.

Det er derfor kritisk at operative mannskaper skal kunne bidra og det er derfor viktig at så mange som mulig blir stående på alarmlisten til de lokale hjelpekorpserne.

For å sørge for en smidig tilpassing til vekslende smittesituasjon så ble det vedtatt  å etablere et «rødt/gult/grønt» lyssystem, som tilpasses de til enhver tid gjeldende ​rådene fra myndighetene. ​ 

Rødt lys innebærer at smittesituasjonen er forverret og at dispensasjonen fra  HjelpekorpsprøvenLRH-20-02-06​ igjen blir gjelden​de.   

Gult lysgjør at dennetilpassede prøvenskal benyttes. 

Vedgrønt lysskal dennormale prøven​benyttes. 

Beslutningen vedrørende lys ligger hos enhetsleder søk og redning som sammen med RGF vil vurdere hvilket lys som gjelder.  

MERK: Dette kan være ulikt i de ulike delene av landet.  

PR 30.08.2020 er den generelle situasjonen i landet Gul. SOR vil informere dersom dette endrer seg 

Dersom lokale utbrudd flytter smittesituasjonen over i rød sone vil det kunne gis lokale lydendringer. Dette er det leder for SOR som har fått delegert ansvar for, fra Landsrådet Røde Kors hjelpekorps. Lokale endringer må derfor avtales mellom Distriktskontor og Leder SOR. DK har i  fall ansvar for å føre lister over de medlemmene som denne dispensasjonen gjelder. 

Viktig info til medlemmer som skulle tatt prøven mellom1. mars og 31. augustfår frist ut året på å få tatt denne. 

Medlemmer som må regodkjennes etter 1. september må ta prøve ​som normalt for å være godkjent og kunne stå på alarmplanen, med mindre rødt lys medfører at prøve ikke kan kjøres. 

Les mer om Koronatilpasset hjelpekorpsprøve på Korsveien