Om Buskerud Røde Kors

Buskerud Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene.

Buskerud Røde Kors har 21 lokalforeninger. Vi er representert i alle kommuner, med unntak av Rollag. 

Røde Kors når de lokale behovene gjennom arbeid drevet frem av frivillige. I frivillig innsats finnes en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet eller velferdsstaten.

All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Buskerud Røde Kors sitt organisasjonsnummer er 971 43 78 47

Lokale humanitære behov

Lokalforeningene i Buskerud har aktiviteter rettet mot å nå lokale humanitære behov. Overordnet jobber de fleste lokalforeningene innenfor tre områder; beredskap, omsorgsarbeid, og ungdomsarbeid. Innenfor disse områdene er det et mylder av spennende aktiviteter.

Distriktskontoret 

Distriktskontoret er bindeleddet mellom hovedkontor og lokalforeningene og har flere ansatte som arbeider med å bistå de frivillige med tilrettelegging av humanitært arbeid.

De ansattes tilstedeværelse på kontoret og arbeidstid varierer grunnet helg- / kveldsarbeid, reiser og feltarbeid. Derfor anbefales det å gjøre avtaler med ansatte på forhånd ved behov for bistand.

Se også:

De fleste aktivitetene driftes av lokalforeningene. Oversikt over dem finner du hos hver enkelt lokalforening.
Distriktskontoret holder til i Ilebergveien 3 i Drammen.
Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.