Bildet er frå Til topps på Raudmelen i Balestrand eit tidlegare år. Vis bildetekst
Kjensla av å komme seg til topps er fantastisk. Her frå Raudmelen i 2019.

Til topps i Jølster 12. juni 2021

Vi inviterer "heile verda" med på fjelltur til Kleivafjellet på Skei i Jølster.

Til topps er eit arrangement der målet er å bli integrert gjennom å oppleve meistring i norsk natur. Denne gongen gjennom å nå toppen av Kleivafjellet på Skei i Jølster.

Målgruppa for arrangementet er immigrantar i Sogn og Fjordane, det vil seie både asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar. Nedre aldersgrense er 10 år.

Vil du vere deltakar, frivillig lagleiar eller få med deg deltakarar frå ditt lokalmiljø? Kontakt din lokalforeining eller distriktskontoret.

Slik er turen til Kleivafjellet

Kleivafjellet er eit fjell i Jølster som ragar 1057 meter over havet. Turen startar ved Skei hotell og går langs merka løype heilt til topps.

Etter kring 60 minuttar er det fint å ta ein lengre pause ved Vikastøylen, der det er sitteplassar (under tak). Frå støylen går du ned att nokre få meter i ei lita elvekryssing, før du så held fram oppover mot toppen. Når du kjem opp på egga får du panoramautsikt over Jølstravatnet, ned i den grøne Kjøsnesfjorden og toppane rundt. Deretter går ein langs egga mot aust vidare opp mot toppen.

På toppen er det også bok å setje signaturen din i. Turen er om lag 3,5 kilometer lang. Normal tid opp er 2–3 timar, kanskje noko lenger for dei urøynde. Sjå filmen nedanfor!

Frivillige lagleiarar

Deltakarar på turen blir delt opp i lag med fire deltakarar og ein lagleiar. Lagleiarne er frivillige med erfaring med å gå i fjellet. Dei skal vere motivatorar og sikre at deltakarne føler seg ivaretekne og trygge, og har har det dei treng av utstyr, mat og drikke. Lagleiaren syt for at deltakarane får informasjonen dei treng og er budde til turen.

Oppgåvene til lagleiar:

  • Registrerer laget i sekretariat før avgang.
  • Halde turlaget samla under turen. 
  • Passe på at ingen i turlaget vert sende aleine ned til startpunktet dersom dei ikkje orkar å fullføre turen.
  • At turdeltakarar med hjarte-/lungesjukdommar, epilepsi eller sukkersjuke (diabetes) har med naudsynte medisinar. 
  • At alle deltakarane tek omsyn til naturen, og tek med boss attende. 
  • Registrere laget i sekretariat ved retur.  
Grethe Fisher er mangeårig turleiar i Sogndal Røde Kors.
Grethe Fisher er mangeårig turleiar i Sogndal Røde Kors.

Påmelding og organisering

Kvar lokalforeining/lokale turgruppe må ha ein hovudansvarleg for alle sine deltakarar – ein gruppeleiar. Gruppeleiar har ansvar for å melde på deltakarane/laga frå sitt lokalsamfunn, og er bindeledd til arrangøren Sogn og Fjordane Røde Kors. Gruppeleiar har ansvar for at alle frivillige lagleiarar er budde til turen og held sitt turlag informert.

Frist for påmelding

Gruppeleiar melder inn tal ynskte deltakarar innan 23. mai ved å sende e-post til tilretteleggar på distriktskontoret: jon.langeland.thomsen@redcross.no

Det er begrensa tal plassar, så etter påmeldingsfristen fordeler distriktskontoret plassane med utgangspunkt i innmelde ynskje, seinast 27. mai. Dersom det er stor interesse og venteliste, vil eitt av kriteria for tildeling av plass vere om ein har arrangert lokale turar i forkant av Til Topps-arrangementet. Les meir om lokale turar nederst.

30. mai er siste frist for å endre tal deltakarar. Ein vert då fakturert ut frå talet ein står registrert med 30. mai. Gruppeleiar har ansvaret for å ta inn inn eigenandel for sine deltakarar og å fylle opp dei tildelte plassane dersom det vert avbod/endring i deltakarlistene fram til avreise. Om gruppeleiar ser at ein ikkje får nytta plassane etter fristen, gjev vedkommane beskjed til distriktskontoret, då andre deltakarar gjerne står på venteliste.

Viktige datoar

23. mai 2020

Frist for lokale ledd å melde inn ynskje om tal deltakarar

27. mai 2020

Distriktskontoret tildeler plassar til lokale ledd

30. mai 2020

Frist for lokale ledd å sende inn oppdatert tal deltakarar

12. juni 2020

Til topps 2021!

Kollen av Nikolai Astrup. Måleriet syner Kleivafjellet og Kjøsnes på Skei i Jølster.  Foto: Dag Fosse, KODE Kunstmuseer og komponisthjem.
"Kollen" av den kjende malaren Nikolai Astrup frå Jølster, syner fjellet vi skal gå til topps på. Foto: Dag Fosse, KODE Kunstmuseer og komponisthjem.

Pris

Det er ein eigenandel på 200 kroner for deltakarar, medan frivillige går gratis. Dette dekker:

  • Reise frå sentrale utfartsårer i fylket til Skei laurdag morgon med eigne turbussar.
  • Middagsservering etter fjellturen laurdag ettermiddag/kveld.
  • Heimreise med turbussar laurdag kveld.

Reise og mat

Thon Hotell Jølster
Turen byrjar og sluttar ved Thon hotell Jølster på Skei i Sunnfjord kommune.

Sogn og Fjordane Røde Kors leiger inn turbussar som skal frakte deltakarane til og frå Skei i Sunnfjord kommune. Informasjon om avreisestader og tidspunkt kjem. Forventa ankomst Skei mellom kl. 1030 og 11:30. Bussane stoppar ved Thon hotell Jølster. Der er det toalett tilgjengeleg.

Deltakarane må ha med seg mat og godt med drikke til turen. Det er ikkje vasskjelder langs ruta. Det vil verte servert middag til alle deltakarane på Skei hotell før heimreisa.

Lokale øvings-turar

Det er ynskjeleg at alle som skal vere med på Til topps har vore med å gå tur med gruppa si i forkant av turen til Kleivafjellet. På denne måten kan ein òg lettare avklare om deltakarane har god nok informasjon om turen og kva utstyr dei treng for å kunne gjennomføre ein slik tur.

Om ein ynskjer å arrangere lokale turar er det mange moglege samarbeidspartnarar lokalt (DNT, 4H, Norges jeger- og fiskeforbund, idrettslag, frivilligsentralen m.v.). Distriktskontoret har nokre midlar til disposisjon ved behov.

For meir informasjon om Til topps eller hjelp til å starte opp lokale turgrupper i forkant, ta kontakt med tilretteleggar ved distriktskontoret jon.langeland.thomsen@redcross.no, tlf. 482 48 184.