To smilande damer, ei i Røde Kors t-skjorte Vis bildetekst
Fleire lokalforeiningar legg til rette for trygge og gode møteplassar. Her er Torunn og Olena på Førde Røde Kors sin internasjonale kafé.

Aktivitet for migrantar

Vi jobbar for at busette migrantar opplever inkludering i lokalsamfunnet.

I møte med ein ny kvardag i eit nytt land har migrantar behov for informasjon, nettverk, språktrening og innsikt i den lokale kulturen.

I Røde Kors jobbar vi for å inkludere asylsøkarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar i sine nye lokalmiljø. Fellesskap med "vanlege folk" i lokalmiljøet, gjev ein kjensle av å høyre til, det skaper tryggleik.

Aktivitetar

Tilboda varierer frå kommune til kommune, avhengig av lokale behov. Frivillige i Røde Kors driv både ein til ein-aktivitet og gruppe-aktivitetar. Sjå aktivitetane nedanfor!

Møteplassar

Ein fast stad å møte opp, der du er garantert å kunne slå av ein prat på tvers av kulturar og språk, kjenneteiknar våre internasjonale møteplassar. Her møtest innflyttarar og innfødte til ein matbit, samtaler, spel eller andre sosiale aktivitetar.

I videoen frå Aurland Røde Kors kan du sjå kor viktig tilbodet er for deltakarane. 

Til topps

Til topps er eit arrangement der målet er å bli integrert gjennom å oppleve meistring på tur i norsk natur. Les meir om Til Topps her.

Lokale familiedagar

Ei gruppe deltakarar og frivillige
Balestrand Røde Kors arrangerar lokale familiedagar to gongar i året.

Lokale familiedagar er integreringsarrangement der fleirkulturelle barn og barnefamiliar har det kjekt saman med andre i lokalsamfunna sine. Les meir om det her!

Flyktningguide

Trine er flyktningguide for Sega
Trine er flyktningguide for Sega. Foto: Naghmeh Gorgin/Røde Kors

Ein flyktningguide er ein vegvisar inn i det norske samfunnet. Det handlar om språk, kultur, lokalsamfunnet og sjølve livet i Norge. Ein frivillig flyktningguide i Røde Kors vert kopla med ein flyktning, og møtest fast for samtaler eller aktivitet. For tida er det Lærdal Røde Kors som har dette tilbodet i Sogn og Fjordane.

Svømmetrening for innvandrarkvinner

Symjeopplæring i basseng
Sogndal Røde Kors Omsorg arrangerer symjeopplæring for innvandrarkvinner. Foto: Sigrid Nese Thue/Sogn Avis.

Sogndal Røde Kors Omsorg arrangerer svømmegruppe for kvinner 10 gonger i året. Deltakarane er flyktningar/migrantar, der dei fleste ikkje ønskjer å vere i basseng saman med menn. Svømmetrening er med på å førebygge ulykker og gir samtidig aukt sosial kompetanse.

Frivillig i Røde Kors

Kan du tenkje deg å drive inkluderingsarbeid i Røde Kors? Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors eller registrere deg nedanfor!

Frivillige i Røde Kors får grundig opplæring, har teieplikt og følgjer Røde Kors sine internasjonale prinsipp og retningslinjer for humanitær innsats.