Flyktninger som har tatt seg over Middelhavet reddes i land fra en gummibåt.

Flyktninger og innvandrere

Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.

Det er mange og sammensatte årsaker til at folk flytter over landegrenser. Krig og konflikt, familie, kjærlighet, naturkatastrofer, vanskelige økonomiske forhold, studier og arbeid er noen av grunnene.

Et globalt fenomen

Migranter er en samlebetegnelse for mennesker som forlater eller flykter fra sine hjemsteder og land. Ifølge FN finnes det i dag over 244 millioner migranter i verden, av disse er 150 millioner arbeidsmigranter og 36 millioner er flyktninger. Flyktninger defineres som mennesker som har flyktet fra krig, konflikt og undertrykkelser og som har krysset internasjonale landegrenser.

Det å komme til et nytt land kan by på humanitære utfordringer, som for eksempel sosial nød, utnyttelse eller diskriminering. Personer uten lovlig opphold kan ha det spesielt vanskelig fordi de ofte har veldig begrensede rettigheter. Fremmedfrykt og rasisme utgjør også en humanitær utfordring for migranter over hele verden. Røde Kors-bevegelsen har jobbet med migrasjon i en årrekke.

På bakgrunn av vårt humanitære mandat bistår vi migranter som trenger hjelp, over hele verden. Vi jobber for at migranter får tilgang til fundamentale rettigheter som helsehjelp, og bidra til inkludering og anerkjennelse av migrantenes egne ressurser og evner.

Familiegjenforening / Family reunification

Et felles ansvar

Integrering av flyktninger og andre migranter er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfull liv er avgjørende for god integrering og inkludering. Norske myndigheter kan ikke alene gi innvandrere en god start på livet i Norge.

Det har vi alle et ansvar for. Røde Kors erfarer at flyktningers følelse av tilhørighet til Norge blir skapt gjennom positive relasjoner med «vanlige folk» i lokalmiljøene. Barn som har flyktet alene er en spesielt utsatt gruppe med ekstra behov for god omsorg og oppfølging.

Les også: "Adskilt: Flyktningers historier om veien til familiegjenforening" (rapport)

Ventetid på mottak og bosetting i kommunene

Ventetiden på mottak kan bli lang og frustrerende for mange. Lange ventetider stiller større krav til tiltak for å motvirke isolasjon og passivitet både i mottakene og umiddelbart etter bosetting.

I dag tilbyr Røde Kors en rekke ulike aktiviteter på mottak, som norsktreningsgrupper, turgrupper, barneaktiviteter og samtalegrupper. Også etter bosetting har Røde Kors en rekke andre aktiviteter for flyktninger som er bosatt, som flyktningguide, norsktrening og sosiale møteplasser. Gjennom aktivitetene våre i lokalmiljøet lærer flyktningene norsk, får relevant kompetanse og et større nettverk.

Kvinne og mann sitter og snakker
Norsktrening er et tilbud hvor alle som vil bli bedre til å snakke norsk, kan øve seg sammen med frivillige. Foto: Røde Kors

Dekke grunnleggende behov

Personer som bor uten lovlig opphold i Norge lever under svært vanskelige forhold, både materielt, fysisk og psykisk. De har svært begrenset tilgang til offentlige helsetjenester og mange er redde for å ta kontakt med offentlige tjenester, i frykt for å bli sendt ut av landet.

Norge har de siste ti årene også opplevd en stor økning i antall innvandrere fra EØS­-land. Mange søker en bedre fremtid på tvers av landegrensene. Selv om de fleste EØS­-migrantene i Norge er arbeidsinnvandrere,kommer det også personer som har begrensede muligheter på det norske arbeidsmarkedet. Disse innvandrerne livnærer seg i hovedsak på tigging og gatearbeid

I Norge tilrettelegger Røde Kors for akutte overnattings- og sanitærtilbud ved behov. Vi tilbyr også helsetjenester, støtte og samtaler der helsevesenet ikke dekker folks grunnleggende behov for dette.I tillegg tilbyr Røde Kors støtte for ekstra utsatte migrantgrupper, for eksempel personer som interneres under utlendingsloven og står i fare for å bli deportert ut av Norge.

Noen av Røde Kors aktiviteter:

– Da vi i en periode for lenge siden var billøse, måtte vi sykle overalt, hele tiden, forteller ekteparet Malgorzata og Adam Wild som bor i Målselv.